ПЕРЕДМОВА

Ринкові перетворення, іцо відбуваються у нашій країні об'єктивно потребують вдосконалення правового забезпечення трудових відносин найманої праці. А тому трудове право, завдяки якому відбувається регулювання цих відносин, перебуває на стадії реформування.

Як галузь права трудове право, успадковане від колишнього соціалістичного права, що ґрунтувалося на нормативістській теорії права, поступово набуває ознак, які з позицій сучасних підходів до права дають підстави розглядати його як загальносоціаль-не явище, а не лише як продукт держави.

Високий рівень безробіття в країні, простої не з вини працівників, довготривалі відпустки без збереження заробітної плати, що фактично надаються за ініціативою роботодавців, затримки з виплатою зарплати та інші негативні обставини, які навіть незважаючи на задеклароване у Конституції право громадян України на працю та інші пов'язані з ним права, значною мірою посилюють напругу у сфері суспільної організації праці. І власне, трудове право як одна з небагатьох галузей вітчизняного права здатне безпосередньо не тільки впливати на характер суспільно-трудових відносин, але й забезпечити належні гарантії соціального захисту найманим працівникам.

Відомо, що вже тепер ведуться кодифікаційні роботи з підготовки проекту нового Трудового кодексу України, який покликаний замінити застарілий і такий, що не відповідає ринковим умовам, радянський Кодекс законів про працю. Ця обставина не залишилася поза увагою авторів пропонованого підручника. Вони намагалися враховувати усе найновіше, що з'явилося за останні декілька років у вітчизняній науці трудового права і зарубіжній юридичній науці- Поза їхнього увагою не залишилися також і кодифікаційні процеси, які відбувалися у сусідніх Польщі, Росії та інших пострадянських державах. Усе, що молена було за-діяти, не ухилившись при цьому від проблем фактичного стану сучасного трудового права України, автори використали при висвітленні основних інститутів навчального курсу.

З

Зумовлене переходом економіки України до ринкових відносин реформування трудового законодавства потребує підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів, здатних на практиці застосовувати отримані знання з метою захисту інтересів усіх учасників трудових правовідносин.

І важливо, щоб вивчення цієї дисципліни відбувалося без задекларованих раніше ідеологічних постулатів про так званий колективний характер трудових відносин, про перетворення праці на благо суспільства у першу життєву потребу кожної працездатної людини, а давало можливість реально усвідомлювати кожному з учасників навчального процесу — і викладачам, і студентам реальну сутність трудового права як системи норм, що регулюють суспільні відносини найманої праці осіб, які в силу об'єктивних обставин змушені продавати свою робочу силу.

Пропоноване читачам видання є переробленим і доповненим варіантом виданого у 2004 році підручника «Трудове право України», який загалом отримав схвальну оцінку фахівців-юристів та студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. У цьому виданні автори спробували врахувати побажання читачів та виправити недоліки, що траплялися у попередньому виданні. При цьому вони пропонують власне бачення ефективності правових актів, ухвалених за останній період, та мають надію, що це допомагає студентам та іншим шанувальникам трудового права глибше розуміти проблеми сучасного трудового права та усвідомити перспективи його майбутнього розвитку.

Правові акти, використані у цьому підручнику, подаються станом на 1 листопада 2005 року.

Не претендуючи на повне і всебічне висвітлення усіх аспектів трудового права, авторський колектив, проте, сподівається, що разом з іншими виданнями, які вже вийшли друком чи з'являться у майбутньому, цей підручник допоможе студентам юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усім, хто бажає ознайомитися з основами правового регулювання трудових відносин у нашій країні, отримати необхідні знання про сучасний стан трудового права України.

4

| >>
Источник: В. Я. Бурак, 3. Я. Козак, П. Д. Пилипенко, С. М. Сішчук, Т. П. Шевчук, І. М. Якушев. Трудове право України. 2004

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. ПЕРЕДМОВА
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ
 5. Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України, 2006
 6. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 7. Частина І ПРОГРАМА КУРСУ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
 8. Розділ І. Загальні положення цивільного права
 9. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 10. Тема 2. Цивільне законодавство України
 11. Тема 3. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин
 12. Тема 4. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків
 13. Тема 5. Захист цивільних прав та інтересів
 14. Тема 6. Об’єкти цивільних прав
 15. Тема 7.ФІЗИЧНІ особи як суб’єкти цивільного права