>>

ПЕРЕДМОВА

Трудове право України є однією з провідних галузей у системі права, яка нарівні з іншими галузями перебуває в стадії реформування під впливом соціально-економічних відносин, що змінюються. Цей підручник підготовлений з метою надання допомоги насамперед студентам, учням, котрі оволодівають спеціальністю "Правознавство", у вивченні трудового права.

Підручник буде також корисним для викладачів юридичних вузів, аспірантів, практичних працівників, для всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання праці в умовах формування ринкових відносин в Україні. У даному підручнику прокоментовано чинне трудове законодавство: Кодекс законів про працю України (далі - КЗпП), закони України "Про колективні договори і угоди", "Про зайнятість населення", "Про охорону праці", "Про відпустки", "Про оплату праці", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а також постанови Кабінету Міністрів України з питань укладення контрактної форми трудового договору, зайнятості, працевлаштування, оплати праці, індексації заробітної плати, компенсації працівникам втрати частини заробітної плати в зв'язку з порушенням термінів її виплати, охорони праці та ін. Разом з тим автори зробили спробу висвітлити проблемні питання сучасного трудового права, використовуючи при цьому роботи відомих вчених-юристів України, Росії, а також досвід зарубіжних країн. Окремі проблеми сформульовані в порядку постановки, і автори розуміють дискусійність і неоднозначність запропонованих рішень в умовах економічної кризи, загострення соціальних протиріч в Україні. У процесі роботи над книгою автори ставили перед собою завдання окреслити основні тенденції в сучасному трудовому праві України і визначити шляхи його подальшого розвитку. Автори відійшли від традиційної структури підручників і навчальних посібників з трудового права і запропонували нову структуру: підручник складається з 4 розділів, котрі об'єднують 23 теми. Структура підручника співпадає з системою трудового права, якою її бачать у цей час члени авторського колективу. Підручник підготовлено колективом авторів - викладачів Одеської державної юридичної академії в складі: - к. ю. н., доц. Н.Б. Болотіної - вступ до трудового права, гл.1§ 1.1., гл. 7, 10, 11,12, 16-18,20; - к. ю. н., доц. Г.І. Чанишевої - гл. 1 § 1.2-1.5., гл. 2-4, 6,21; - ст. викл. Т.М. Додіної - гл. 5,8, 9,13,14 (§ 14.1-§ 14.6); - ас. О.Л. Олейнікова - розділ IV; - ас. І.0. Гуменюка -§ 14.7 гл. 14., гл. 15.

| >>
Источник: Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева. Трудове право України: підручник. 2000

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. ПЕРЕДМОВА
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ
 5. Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України, 2006
 6. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 7. Частина І ПРОГРАМА КУРСУ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
 8. Розділ І. Загальні положення цивільного права
 9. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 10. Тема 2. Цивільне законодавство України
 11. Тема 3. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин
 12. Тема 4. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків