<<

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Авер'янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К., 1997.

2. Авер'янов В. Центральні органи виконавчої влади України: концептуальний підхід до класифікації в контексті адміністративної реформи в Україні // Вісник Академії правових наук України.

— 1999. — № 1 (16).

3. Авер'янов В. Інститут державних секретарів міністерств як новела у реформуванні виконавчої влади в Україні // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № 2 (29).

4. Андрейцев В. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України. — 2001. — № 8.

5. Анисимов В. Н. К вопросу о соотношении международно-го права й национального законодательства УкраиньІ о правах ребенка // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

6. Батанов О. Функції територіальних громад як специфічних суб'єктів конституційного права // Право України. — 1998. — № 8.

7. Битяк Ю. Конституційно-правові засади становлення та розвитку державної служби в Україні // Вісник Академії правових наук України.

— 1998. — № 2 (13).

8. Битяк Ю. П., Петришин О. В. Державні секретарі в системі органів виконавчої влади // Державне будівництво та місцеве самоврядування: 36. наук, праць. — X., 2001. — Вип. 1.

9. Биков О. Внутрішньодержавні нормативно-правові гарантії забезпечення прав та свобод національних меншин в Україні // Право України. — 2000. — № 8.

10. Бодрова 1.1. Правова інституціалізація асоціацій місцевих рад України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук, зб. / Відлов, ред. В. Я. Тацій. — X., 2001. — Вип. 46.

11. Веніславський Ф. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України // Право України. — 1998. — № 1.

Ь2. Веніславський Ф. В. Функціонування державної влади в аспекті політичного режиму // Проблеми законності: Респ.

міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1998. — Вип. 34.

13. Воронов М. М. Законодавча влада в системі державної влади // Вісник Університету внутрішніх справ. — 1997. — № 2.

14. Воронов М. П., Скрипничук В. М. Децентралізація влади як основа взаємовідносин державних виконавчих органів і органів місцевого самоврядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук, праць. — X., 2001. — № 1.

15. Георгіца А. 3. Конституційно-правові інститути зарубіжних країн. — Чернівці, 1994.

16. Георгіца А. 3. Конституційне право зарубіжних країн. — Чернівці, 2001.

17. Грицкевич С. Екологічні права в системі конституційних прав людини і громадянина // Право України. — 2001. — № 8.

18. Грошевий Ю. М., Марочкін І. Є. Органи судової влади в Україні. — К., 1997.

19. Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі України (конституційний аспект) // Право України. — 2002. — № 12.

20. Дашковська О. Р. Принцип поділу влади як гарантія політичної свободи людини і громадянина // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X.: Нац. юрид. акад. України, 1998. — Вип. 36.

21. Делія Ю. Місцеве самоврядування як суб'єкт конституційних правовідносин // Право України. — 1999. — № 11.

22. Денисов В. Н. Статус міжнародних договорів в Конституції України // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 1(8).

23. Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади // Право України. — 2001. — № 10.

24. Євграфова Є. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства // Право України. — 2001. — № 10.

25. Журавський В. Політична система України: особливості, фактори, чинники права // Віче. — 2000. — № 2.

26. Журавський В. Двопалатний парламент в Україні: проблеми формування // Право України. — 2001. — № 3.

27. Журавський В. С. Методологічні проблеми дослідження політичної системи. — К.: Парламентське вид-во, 2000.

28. Журавський В. С. Організація парламентів: питання порівняльного аналізу: Навч. посіб. / За ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Н. Ярмиш. — X.: Нац. ун-т внутр. справ, 2001.

29. Журавський В. С. Парламентаризм в Україні та європейський досвід // Держава і право: Зб. наук, праць. Юридичні і політичні науки. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-рецького ПАН України, Спілка юристів України, 2001. — Вип. 11. — С. 101—107.

30. Журавський В. С. Становлення політичних партій в українському суспільстві та їх роль у політичному структу-руванні парламенту. — К.: Парламентське вид-во, 2002.

31. Журавський В. С. Етапи гармонізації законодавства України із європейським законодавством // Держава і право. Зб. наук, праць. Юридичні і політичні науки. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ПАН України, 2002. — Вип. 16.

32. Журавський В. С. Концепція гармонізації законодавства України із законодавством держав — членів ЄС // Правова держава: Щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2002. — Вип. 13. — С. 131—135.

33. Журавський В. Розвиток доктрини українського парламентаризму в XIX — на початку XX ст. // Право України. — 2001. — № 5.

34. Журавський В. Козацький конституціоналізм і його роль в еволюції вітчизняного парламентаризму // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 2 (25).

35. Журавський В. Щодо концептуальних засад майбутнього Закону «Про регламент Верховної Ради України» // Право України. — 2002. — № 7.

36. Заєць А. П. Правова держава в контексті сучасного українського досвіду. — К., 1999.

37. Заєць А. П. Формування ідеї правової державності в процесі створення нової Конституції України (1990—1994 рр.) // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 4 (15).

38. Заєць А. П. Формування ідеї правової державності в процесі створення нової Конституції України (1994—1996 рр.) // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 1 (16).

39. Заєць А. Законодавча діяльність: деякі питання методології, теорії і практики // Українське право.

— 1995. — № 1(2).

40. Заєць А. Український парламентаризм: Формування і удосконалення // Віче. — 1999. — № 2.

41. Заєць А. Принцип розподілу влад в новітній українській конституційно-правовій практиці // Вісник Академії правових наук України. — 1999. — № 2 (13).

42. Закоморна К. Особливості законодавчого регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Право України. — 2000. — № 1.

43. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні. — К., 1997.

44. Ковальова Г. Л. Свобода совісті як основоположний принцип державно-конфесійних відносин // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

45. Кичун В. І. Специфіка правового статусу автономії в унітарній державі // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук, зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1998. — Вип. 34.

46. Кичун В. І. Конституційно-правові основи взаємовідносин органів державної влади України з органами влади Авто-

номної Республіки Крим в фінансово-економічній сфері // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 3.

47. Коломієць Ю. М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн. — X., 1998.

48. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. — К., 2000.

49. Колісник В. Правова природа Рамкової конвенції про захист національних меншин // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 4 (27).

50. Колісник В. Про визначення поняття правового статусу національних меншин та його головних елементів // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № 2 (29).

51. Конституційне право України: Конспект лекцій /За ред. проф. Ю. М. Тодики. — X., 1997.

52. Конституційне право України / За ред. проф. В. Ф. По-горілка. — К., 1999.

53. Конституційне право України /За ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. — К., 1999.

54. Конституционное право УкраиньІ /Сост.: В. Д. Вол-ков, Р. Ф. Гринюк, Й. С. Щебетун. — Донецк, 2000.

^_55. Конституція незалежної України /За ред. В. Ф. Погорілка, Ю. С. Шемшученка, В. О. Євдокимова. — К., 2000.

56. Конституція України — основа модернізації держави і суспільства. — X., 2001.

57. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики /За ред. проф. В. Ф. Погорілка. — К., 2001.

58. Князєв В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні // Право України. — 1998. — № 11.

^__59. Коментар до Конституції України. — К., 1996.

60. Копиленко О. До проблеми правового статусу Автономної Республіки Крим // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 1 (12).

61. Копиленко О. Від Конституції України до Конституції Автономної Республіки Крим // Право України. — 1999. — № 3.

62. Копиленко О. Щодо закону про громадянство України // Право України. — 2001. — № 10.

63. Корнієнко М. Проблеми місцевого самоврядування в юрисдикції Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. — 2000. — № 4.

64. Костицький В. Конституція України 1996 року — модель української державності // Право України. — 2001. — № 8.

65. Кравченко В. В. Конституційне право України. — К., 2002.

66? Косинський В. Законодавчий процес та процедура, їх основні стадії і етапи // Право України. — 1999. — № 6.

67. Кривенко Л. Український парламент: двопалатність чи однопалатність // Віче. — 1999. — № 9.

68. Кривенко Л. Конституційні моделі легітимації держави і баланс повноважень між інститутами влади // Віче. — 2000. — № 9.

69. Кривенко Л. Законодавча влада в системі державної влади // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 1 (24).

70. Кривенко Л. Конституційна відповідальність глави держави // Віче. — 2001. — № 10.

71. Крупчан О. Запровадження адміністративної юстиції // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 2 (13).

72. Крупчан О. Компетенція центральних органів виконавчої влади // Вісник Академії правових наук України. — 2002.

— № 2 (29).

73. Кушніренко О., Мельничук А. Комітети Верховної Ради України: проблеми формування і статусу // Право України. — 1998. — № 11.

74. Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Права і свободи людини і громадянина. — X., 2001.

75. Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Права людини в умовах формування правової держави і становлення конституційного ладу України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1998. — Вип. 36.

76. Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Комітети Верховної Ради України і проблеми підвищення ефективності їх діяльнос-

ті // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2000. — Вип. 42.

77. КушниренкоА. Г. Проблеми административно-террито-риального устройства в условиях формирования правового го-сударства // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1993. — Вип. 28.

78. Лавринович О. Конституційне забезпечення народовладдя в Україні // Віче. — 2002. — № 2.

79. Лавринович О, Проблема надійності виборів // Право України. — 2000. — № 6.

80. Лавринович О. Місце суду в правовій інфраструктурі виборчих кампаній в Україні // Право України. — 2000. — № 1.

81. Летпнянчин Л. І. Основні обов'язки людини і громадянина як самостійний конституційно-правовий інститут // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2000. — Вип. 44.

82. Лукаш С. Ю. Політичний плюралізм як принцип конституційного ладу // Віче. — 1997. — № 7.

83. Лукаш С. Ю. Природа конституційного права громадян на об'єднання в політичні партії // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2001. — Вип. 48.

84. Лук'янов Д. В. Діяльність політичних партій у парламенті та їх правове регулювання // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2000. — Вип. 44.

85. Лук'янов Д. В. Проблеми правового забезпечення взаємодії політичних партій і державної влади // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

86. Маляренко В. Актуальні проблеми становлення судової влади в Україні // Право України. — 1996. — № 1.

87. Малинникова Л. Проблеми забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина в процесі здійснення державно-правової реформи в Україні // Вісник Конституційного Суду України. — 2000. — № 6.

88. Майданний О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб'єкти // Право України. — 2001. — № 2.

89. Медведчук В. Про теорію і практику конституційного процесу в Україні // Право України. — 1995. — № 8.

90. Медведчук В. Держава в умовах перехідного періоду // Право України. — 1998. — № 3.

91. Медведчук В. Державна влада в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України. — 1998. — № 4.

92. Медведчук В. Державна влада в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України. — 1998. — № 4.

93. Медведчук В. Конституційні основи становлення парламентаризму в незалежній Україні // Право України. — 2001. — № 3.

94. Мельник О. Державна влада в контексті конституційної відповідальності // Віче. — 2001. — № 5.

95. Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. — 2000. — № 8.

96. Мудра О. Роль комітетів Верховної Ради України у законодавчому процесі // Право України. — 2000. — № 12.

97. Мурашин О. Акти прямого народовладдя у механізмі правового регулювання // Право України. — 2000. — № 9.

98. Наливайко Л. Конституційно-правова відповідальність: критерії класифікації та види // Віче. — 1999. — № 10.

99. Німченко В., Картавцева Н. Конституційні гарантії свободи релігії і переконань людини і громадянина в Україні // Вісник Конституційного Суду України. — 1999. — № 5.

100. Опришко В. Законодавчому процесу — наукове забезпечення // Право України. — 1996. — № 5.

101. Опришко В. Актуальні проблеми парламентської реформи // Право України. — 2001. — № 8.

102. Органи державної влади України /За ред. В. Ф. Пого-рілка. — К., 2002.

103. Організація судової влади в Україні /За наук. ред. проф. А. О. Селіванова. — К., 2002.

526

104. Орзіх М. Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — № 1.

105. Основи конституційного права України / За ред. академіка АПрН, проф. В. В. Копейчикова). — К., 1997.

106. Погорілко В. Ф., Головченко В. В., Сірий М. І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. — К., 1997.

107. Погорілко В. Ф. Основи конституційного ладу України. — К., 1997.

108. Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії // Право України. — 2001. — № 8.

109. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність. — К., 2000.

110. Погорілко В., Федоренко В. Поняття, ознаки, види і структура конституційно-правових норм // Право України. —

2001. — № 9.

111. Погорілко В., Федоренко В. Джерела права України (загальна теорія джерел конституційного права) // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № 1 (28).

112. Погорілко В., Федоренко В. Суб'єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки, види // Право України. —

2002. — № 10.

113. Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система // Право України. — 2002. — № 3.

114. Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України. — X., 1997.

115. Рабінович П. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на національну юридичну практику: спроба порівняльної характеристики // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 2 (21).

116. Речицкий В. Конституционализм. Украинский опьіт. — X., 1998.

117. Речицький В. В. Конституційний процес в Україні як феномен демократії // Вісник Академії правових наук України. — X., 1995. — № 4.

118. Савенко М. Статус судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. — 1998. — № 2.

119. Савенко М. Конституційний контроль за виборами і референдумами // Віче. — 1998. — № 1.

120. Савенко М. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина та їх захист органами конституційної юрисдикції // Право України. — 1999. — № 2.

121. Савенко М. Конституційний Суд і омбудсмен у державному механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України. — 2000. — № 1.

122. Савенко М. Незалежність судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — №*!.

123. СелівановА. Теоретичні і практичні погляди на тлумачення Конституційним Судом України норм законодавства // Право України. — 1999. — № 10.

124. Селіванов В. Проблема методології обґрунтованості вітчизняного правознавства та юридичної практики // Право України. — 1998. — № 12.

125. Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. — К., 2002.

126. Святоцький О. Інтелектуальний потенціал — стратегічний пріоритет у XXI столітті // Право України. — 2001. — № 5.

127. Святоцький О., Чушенко В. Питання теорії і практики конституціоналізму в Україні // Право України. — 1998. — № 2.

128. Серьогіна С. Г. Функції Президента України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. — X., 1998. — № 34.

129. Серьогіна С. Сутність інституту глави держави та його еволюція у світовій державно-правовій практиці // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 4 (23).

130. Серьогіна С. Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні. — X., 2001.

131. Серьогіна С. Г. Структурні та компетенційні проблеми організації місцевого самоврядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування: 36. наук, праць. — X., 2001. — №. 1.

132. Серьогіна С. Г. Питання нормотворчої діяльності Президента України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук, зб. // Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

133. Сінькевич О. Щодо особливостей норм конституційного права України // Право України. — 2002. — № 11.

134. Скомороха В. Окремі питання поділу влад і юрисдикція Конституційного Суду України // Право України. — 1998. — № 5.

135. Скомороха В. Деякі питання конституційного провадження // Право України. — 1998. — № 9.

136. Скомороха В. Конституційний Суд України: досвід і проблеми // Право України. — 1999. — № 1.

137. Скомороха В. Окремі питання діяльності конституційної юстиції в Україні // Право України. — 1999. — № 12.

138. Скомороха В. Вплив конституційної юстиції на розвиток українського конституціоналізму // Право України. — 2000. — № 12.

139. Скомороха В. Зміцнювати конституційний правопорядок у державі // Право України. — 2002. — № 8.

140. Слінько Т. М., Кушніренко О. Г. Конституційно-правовий статус об'єднань громадян в Україні. — X., 1998.

141. Спгешенко Т. В. Проблеми формирования избиратель-ньіх комиссий в У крайнє // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

142. Стпавнійчук М. І. Законодавство про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики. — К., 2001.

143. Сгпавнійчук М. І. Вибори в Україні. — К., 1998.

144. Спгашків Б. І. Конституційне право України: Навч. посібник. — Чернігів, 1999.

145. Спгефанюк В. Судова реформа в Україні // Право України. — 1998. — № 1.

146. Стефанюк В. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції України та інших законів // Право України. — 2002. — № 2.

І .147. Тацій В., Грошевий Ю. Прокуратура в системі поділу ! влади // Вісник Академії правових наук України. — 1999. — І№ 1 (16).

343-98

148. Тацій В., Підопригора О., Свяпгоцький О. Нагальна потреба інтелектуально-правової освіти в Україні // Право України. — 2002. — № 12.

149. Тацій В., Тодика Ю. Проблеми реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 2 (21).

150. Тацій В., Тодика Ю. Питання меж тлумачення Конституційним Судом Конституції та законів України // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 4 (27).

151. Тацій В., Тодика Ю. Конституція України і правосвідомість юристів // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 4 (15).

152. Тацій В. Значення юридичної науки у формуванні правової системи України // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 3 (26).

153. Тацій В., Тодика Ю. Методологічні питання розвитку конституційного процесу // Право України. — 1996. — № 12.

154. Тацій В., Тодика Ю. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні // Право України. — 2001. — № 8.

155. Тацій В. Я., Тодика Ю. М. Проблеми становлення і розвитку українського конституціоналізму // Державне будівництво та місцеве самоврядування: 36. наук, праць. — X., 2001. — № 1.

156. Тслешун С. Конституційні засади територіального устрою України. Альтернативи і перспективи // Віче. — 2000. — № 5.

157. Телешун С. Державний устрій України. Перспективи розвитку // Віче. — 2000. — № 7.

158. Тесленко М. Про місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади // Право України. — 1999. — № 12.

159. Тимченко І. Принцип гласності — один із фундаментальних принципів діяльності Конституційного Суду України // Право України. — 1998. — № 6.

160. Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України // Вісник Конституційного Суду України. — 1998. — № 4.

161. Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — № 1.

162. Тихий В., Панов М. Право людини на безпеку (конституційно-правові аспекти) // Вісник Конституційного Суду України. — 2000. — № 6.

163. Тодика О. Ю. Особливості виборчих правовідносин на сучасному етапі // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук, зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2000. — Вип. 43.

164. Тодика О. Ю. Втілення міжнародно-правових виборчих стандартів у виборче законодавство України // Україна. Вибори — 98: Досвід. Проблеми. Перспективи. — К., 1999.

165. Тодика О. Ю. Конституційно-правове закріплення принципів участі громадян країн СНД у виборах // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 1 (20).

166. Тодика Ю. М. Конституційне право України як галузь права. — X., 1995.

167. Тодика Ю. М. Наука конституційного права України на сучасному етапі. — X., 1996.

168. Тодьїка Ю. Н. Конституционное право УкраиньІ: от-расль права, наука, учебная дисциплина. — X., 1998.

_^169. Тодика Ю. М., Марцеляк О. В. Конституційний Суд України і прокуратура в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав громадян. — X., 1998.

170. Тодика Ю. Н., Яворский В.Д. ВьІборьІ народних депу-татов УкраиньІ: конституционно-правовой аспект. — X 1998.

171. Тодьїка Ю. Н., Яворский В.Д. ВьІборьІ органов местно-го самоуправления: конституционно-правовой аспект. — X., 1998.

172. Тодьїка Ю. Н. Конституционно-правовой статус иност-ранцев й беженцев в Украине. — X., 1999.

173. Тодьїка Ю. Н., Яворский В. Д. Президент УкраиньІ: конституционно-правовой статус. — X., 1999.

174. Тодьїка Ю. Н. Конституция УкраиньІ: проблеми тео-рии й практики. — X., 2000.

175. Тодьїка Ю. Н. Основи конституционного строя УкраиньІ. — X., 2000.

176. Тодика Ю. Н. Конституция УкраиньІ — Основной Закон государства й общества. — X., 2001.

177. Тодьїка Ю. Н. Конституционньїе основьі формирова-ния правовой культури. — X., 2001.

178. Тодьїка Ю. Н. Толкование Конституции й законов Украйни: теория й практика. — X., 2001.

179. Тодьїка Ю. Н. Гражданство УкраиньІ: конституцион-но-правовой аспект. — X., 2002.

180. Тодика Ю. М. Політико-правові проблеми механізму прийняття нової Конституції України // Вісник Академії правових наук України. — 1996. — № 5.

181. Тодика Ю. М. Державно-правова конфліктологія як важливий напрямок наукових досліджень // Вісник Академії правових наук України. — 1996. — № 6.

182. Тодика Ю., Марцеляк О. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 4 (11).

183. Тодика Ю. Сутність Конституції України в аспекті розвитку конституційного процесу // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 2 (9).

184. Тодика Ю. М. Функції Конституції України та їх загальна характеристика // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 1 (8).

185. Тодика Ю., Марцеляк О. Інститут омбудсмена: світові моделі і досвід // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 2 (13).

186. Тодика Ю., Марцеляк О. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (порівняльно-правовий аналіз) // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 3 (14).

187. Тодика Ю., Серьогін В. Конституційний принцип гласності: поняття та сутність // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 1 (12).

188. Тодика Ю., Серьогін В. Конституційний принцип гласності як гарантія основних прав і свобод громадян // Право України. — 1998. — № 6.

189. Тодика Ю. Роль Конституції України в становленні громадянського суспільства // Вісник Академії правових наук України. — 1999. — № 2 (17).

190. Тодика Ю., Серьогін В. Гласність роботи парламенту України: проблеми нормативного регулювання і практики реалізації // Вісник Академії правових наук України. —

1999. — № 1 (16).

191. Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність // Право України. — 2000. — № 12.

192. Тодика Ю. Способи тлумачення Конституції і законів Конституційним Судом // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 2 (25).

193. Тодика Ю. Реалізувати потенціал Основного Закону. — Віче. — 2001. — № 6.

194. Тодика Ю. Фактори реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № З (ЗО).

195. Ткаченко Ю. В. Функції конституційної законності в демократичній правовій державі // Держава і право. —

2000. — № 8.

196. Ткаченко Ю. Підстави і критерії визнання конститу-ційності нормативно-правових актів // Право України. — 2000. — № 9.

197. Ткачук П. М. Адміністративно-територіальний устрій України: досвід і уроки // Місцеве самоврядування. — 1998. — № 5—7.

198. Ткачук П. Район: актуальні питання історії, теорії і практики територіального устрою // Право України. — 1998. — № 9.

199. Федоренко В. Поняття системи конституційного права України // Право України. — 2000. — № 7.

200. Федоренко В. Юридична сила референдумів, плебісцитів // Віче. — 2000. — № 8.

201. Фрицький О., Соловйова І. Державна влада в Україні як конституційно-правовий інститут // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 1 (12).

202. Фрицький О. Ф. Конституційне право України. — К., 2002.

203. Хальота А. Щодо захисту конституційних прав шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Право України. — 2000. — № 3.

204. Хальота А. Класифікація особистих прав і свобод людини та громадянина // Право України. — 2000. — № 8.

205. Цвік М. В. Про заключний етап конституційного процесу в Україні // Вісник Академії правових наук України. — 1996. — № 5.

206. Цвік М., Працюк І. Про державно-правову природу влйди Президента України в системі розподілу влад // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 1 (16).

207. Чубар Л. Права жінок в Україні як об'єкт правового захисту // Право України. — 2000. — № 5.

208. Чубар Л. Гармонізація законодавства України в галузі правосуддя з вимогами Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини // Вісник Конституційного Суду України. — 2000. — № 6.

209. Чубар Л. П. Захист прав і свобод людини і громадянина у конституційному судочинстві України // Вісник Конституційного Суду України. — 2000. — № 1.

210. Шаповал В. Перспективи розвитку науки конституційного права в Україні // Право України. — 1996. — № 9.

211. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К., 1997.

212. Шаповал В. Проблеми розвитку конституційної юриспруденції в Україні // Вісник Конституційного Суду України. — 1998. — № 2.

213. Шаповал В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України. — 1998. — № 5.

214. Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. — 1999. — № 3.

215. Шаповал В. Парламент як орган народного представництва // Віче. — 1999. — № 5.

216. Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України // Право України. — 1999. — № 1.

217. Шаповал В. Конституція як форма (джерело) конституційного права України (питання теорії) // Право України. — 1999. — № 6.

218. Шаповал В. Конституційні акти України першої половини 90-х років XX ст. (питання кваліфікації) // Право України. — 2000. — № 6.

219. Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування // Право України. — 2002. — № 3.

220. Шаповал В. Державний лад країн світу. — К., 1999.

221. Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі // Право України. — 2002. — № 6.

222. Швець М. Системна інформатизація законотворчого процесу // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 2 (21).

223. Шемшученко Ю. Теоретичні засади розвитку українського парламентаризму // Право України. — 1998. — № 1.

224. Шемшученко Ю. Теоретичні засади реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 4 (11).

225. Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України. — 2001. — № 8.

226. Шумак І. Поняття громадянських прав і свобод людини в Україні // Право України. — 1999. — № 10.

227. Яковюк І. В. Соціальна держава крізь призму Конституції 1996 р. // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

228. Яковюк І. В. Соціальна і правова держава: співвідношення понять // Державне будівництво та місцеве самоврядування: 36. наук, праць. — X., 2001. — Вип. 1.

<__^229. Яворский В.Д., Любченко П. Н. Теоретические аспек-тьі правового регулирования компетенции местньїх органов исполнительной власти й самоуправления // Проблеми за-конности: Респ. міжвід. наук. зб. — X., 1997. — Вип. 32.

230. Яворський В. Принципи сучасного виборчого права // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № З (ЗО).

231. Ярмиш О. Н., Серьогін В. О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. — X., 2002.

<< |
Источник: Ю.М. Тодик, В.С. Журавський. Конституційне право України. 2002

Еще по теме СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Література
 2. Література
 3. Література
 4. Література
 5. Література
 6. Література
 7. Література
 8. Література
 9. Рекомендована література
 10. Рекомендована література
 11. Рекомендована література
 12. Рекомендована література
 13. Рекомендована література
 14. Рекомендована література
 15. Рекомендована література
 16. Рекомендована література
 17. Рекомендована література
 18. Рекомендована література