<<
>>

§ 3. Правова регламентація порядку організації та проведення виборів народних депутатів України

Початок виборчого процесу по виборах народних депутатів України оголошує Центральна виборча комісія відповідно до строків, передбачених Конституцією України та виборчим законом. Виборчий процес поділяється на кілька стадій: 1) складання списків виборців; 2) утворення одномандатних округів; 3) утворення виборчих комісій; 4) висування та реєстрація кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків) у багатомандатному окрузі, та кандидатів у депутати в одномандатних округах; 5) проведення передвиборної агітації; 6) голосування; 7) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів депутатів; 8) реєстрація обраних народних депутатів.
Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Центральною виборчою комісією результатів виборів парламентаріїв.

Суб'єктами виборчого процесу закон вважає: 1) громадян України, які мають право голосу (виборців); 2) виборчі ко-

місії, утворені відповідно до виборчого закону та Закону України «Про Центральну виборчу комісію»; 3) кандидатів у депутати, зареєстрованих у встановленому виборчим законом порядку; 4) партії (блоки), які висунули кандидатів у депутати; 5) органи державної влади та органи місцевого самоврядування у передбачених виборчим законом випадках; 6) офіційних спостерігачів від партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, від іноземних держав і міжнародних організацій.

Підготовка і проведення виборів депутатів повинні здійснюватися відкрито і гласно. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів.

Вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними та проміжними. Чергові вибори проводяться у зв'язку з завершенням конституційного терміну повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення.

Позачергові вибори призначаються Президентом України в порядку, встановленому Конституцією України. Повторні вибори призначаються Центральною виборчою комісією у разі визнання виборів депутатів в одномандатному окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата. Проміжні вибори призначаються в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією у разі вибуття депутата, обраного в цьому окрузі.

Чергові вибори відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України. Позачергові вибори відбуваються в останню неділю 60-денного терміну з дня опублікування указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Повторні вибори відбуваються в одномандатному окрузі в останню неділю 60-денного терміну від дня опублікування Центральною виборчою комісією рішення про їх призначення. Проміжні вибори в одномандатному окрузі відбуваються в останню неділю 60-денного терміну з дня опублікування рішення про їх призначення. Повторні та проміжні вибори де-

путата в одномандатному окрузі протягом одного року з дня проведення чергових виборів не проводяться.

Вибори народних депутатів України проводяться в багатомандатному окрузі та у 225 одномандатних округах. Багатомандатний округ включає всю територію України. Одномандатні округи утворюються Центральною виборчою комісією. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців територія кожного одномандатного округу поділяється на виборчі дільниці. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів утворюють: 1) Центральна виборча комісія (ЦВК); 2) окружні виборчі комісії; 3) дільничні виборчі комісії. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів поширюються: ЦВК — на всю територію України; окружної виборчої комісії — на територію одномандатного округу; дільничної виборчої комісії — на територію виборчої дільниці.

Статус ЦВК визначається Конституцією України, Законом України «Про Центральну виборчу комісію» та іншими законами. Статус окружних та дільничних виборчих комісій визначається Законом України «Про вибори народних депутатів України». Окружна виборча комісія є юридичною особою, дільнична — не є юридичною особою, але має власну печатку затвердженого ЦВК зразка.

Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається її головою, у разі його відсутності — заступником голови, а у разі відсутності голови та його заступника — секретарем комісії. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.

Повноваження членів виборчих комісій визначаються відповідно Законом України «Про Центральну виборчу комісію» та Законом України «Про вибори народних депутатів України».

Виборці, партії (блоки), кандидати у депутати мають право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів виборчого процесу.

Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає район-

них у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів, складають загальні списки виборців, які проживають на території відповідного села, селища, міста, району в місті, на підставі відомостей про місце їх постійного проживання, за встановленою ЦВК формою.

До списків виборців включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть 18 років і мають право голосу та які на день складання списків постійно проживають або в день виборів перебуватимуть на території відповідної виборчої дільниці. У списку виборців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для осіб, яким на день виборів виповнилося або виповнюється 18 років, — також число і місяць народження), адреса місця проживання виборця. Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.

Дільнична виборча комісія уточнює список виборців та доповнює його на підставі особистих звернень громадян, подань органів та посадових осіб, після чого підписується головою та секретарем комісії, скріплюється печаткою комісії і у встановлений виборчим законом строк подається для загального ознайомлення. Кожному виборцю надається можливість ознайомитися зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесення до списку відомостей.

Громадянин має право оскаржити до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до місцевого суду за місцезнаходженням виборчої дільниці допущені при складанні списку виборців неправильності. Скарга має бути розглянута у встановлений законом строк. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється.

Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати, від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах.

Партія (блок), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в одномандатному окрузі, кандидат у депутати, зареєстро-

ваний в одномандатному окрузі, для фінансування своєї передвиборної агітації зобов'язані утворити свої виборчі фонди, що формуються у встановленому виборчим законом порядку.

Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів. Обсяг коштів для цих цілей за поданням ЦВК щорічно передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України.

Витрати коштів з рахунку виборчого фонду припиняються за день до дня виборів. Виборчі фонди формуються за рахунок коштів партій (блоків), а також добровільних внесків фізичних осіб. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, формує свій виборчий фонд за рахунок своїх коштів та добровільних внесків фізичних осіб.

Закон визначає граничні суми витрат виборчих фондів та порядок їх формування.

На органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб закон покладає обов'язок сприяти виборчим комісіям у реалізації їхніх повноважень: надавати їм необхідні приміщення; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими ЦВК нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована у встановленому законом порядку не пізніш як за рік до дня виборів, виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, зареєстровані не пізніш як за рік до дня виборів. Громадянин України, який має право бути обраним депутатом, може самовисунутися кандидатом у депутати у відповідному одномандатному окрузі шляхом подання заяви до окружної виборчої комісії про бажання балотуватися у цьому окрузі (заяви про самовисунення). Громадянин України, який має право бути обраним депутатом, може дати згоду балотуватися кандидатом у депутати в багатомандатному чи одномандатному окрузі. Виборчий блок може бути утворений

двома і більше партіями на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Партія (блок) може висунути кандидатів у депутати в багатомандатному та в одномандатному округах, їх кількість не може перевищувати в багатомандатному окрузі 225. Усі вони мають бути включені до єдиного виборчого списку партії (блоку). У кожному одномандатному окрузі партія (блок) може висунути не більше ніж одного кандидата у депутати.

Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку партії (блоку) за умови отримання визначених виборчим законом документів. Окружна виборча комісія реєструє кандидата у депутати, висунутого партією (блоком) у відповідному одномандатному окрузі, за умови пред'явлення ним визначених виборчим законом документів.

При самовисуненні окружна виборча комісія реєструє кандидата у депутати у відповідному одномандатному окрузі за умови пред'явлення ним визначених виборчим законом документів.

Партія (блок) до подання документів ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку в багатомандатному окрузі, вносить у безготівковому порядку на спеціальний рахунок ЦВК грошову заставу в розмірі 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кандидат у депутати, якого висунуто в одномандатному окрузі, до подання документів окружній виборчій комісії для реєстрації вносить на рахунок окружної виборчої комісії грошову заставу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї за попередній рік заповнюється ним власноручно за формою, затвердженою Міністерством фінансів України. Кандидати у депутати в багатомандатному окрузі, включені до виборчого списку партії (блоку), реєструються ЦВК за наявності передбачених виборчим законом документів. Реєстрація кандидата у депутати в одномандатному окрузі здійснюється відповідною окружною виборчою комісією з дотриманням передбачених виборчим законом вимог. Виборча комісія може відмовити у реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати за визначених виборчим законом підстав. Рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандида-

тів) у депутати має містити вичерпні підстави відмови, його копія не пізніш наступного дня після його прийняття надається (відсилається) представнику відповідної партії (блоку), кандидату у депутати, висунутому в одномандатному окрузі.

Можливе скасування рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) в депутати за визначеними виборчим законом підставами.

Передвиборна агітація розпочинається за 50 днів до дня виборів, ЦВК за 53 дні до дня виборів повідомляє про це в засобах масової інформації. Закінчується передвиборна агітація о 24-й годині останньої п'ятниці перед днем виборів. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів у депутати та партії (блоки), політичні, ділові та особисті якості кандидата у депутати, вести агітацію за або проти. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів для цілей, визначених виборчим законом, та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих у одномандатних округах. Про час і місце проведення публічних агітаційних заходів має бути повідомлено відповідну окружну виборчу комісію. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому виборчим законом. Формами передвиборної агітації є публічні дебати, дискусії, «круглі столи», прес-конференції, інтерв'ю, виступи, політична реклама, теленариси, відеофільми, публікації, повідомлення та інші форми, що не суперечать Конституції та законам України.

Встановлені обмеження щодо ведення передвиборної агітації. Участь у передвиборній агітації забороняється: 1) особам, які не є громадянами України; 2) органам державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам; 3) членам виборчих комісій під час виконання ними обов'язків членів виборчих комісій.

Закон «Про вибори народних депутатів України» передбачає гарантії діяльності партій (блоків), кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів. Партія (блок), кандидатів у депутати від яких висунуто у багатомандатному окрузі, має право делегувати одного представника до ЦВК з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії (блоку) у ЦВК під час виборчого процесу.

Кандидатові у депутати, крім кандидата у депутати, який є народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, має право визначити довірених осіб з-поміж громадян (не більше 5 осіб), які мають право голосу. Вони мають бути зареєстровані відповідною окружною комісією за поданням кандидата у депутати за наявності письмової згоди цих осіб.

У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, від кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, а також від іноземних держав і міжнародних організацій. Офіційним спостерігачем може бути громадянин України, який має право голосу. Офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій реєструються ЦВК, пропозиції щодо їх реєстрації подаються не пізніш як за 20 днів до дня виборів безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України.

Законом передбачається, що форма і текст виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатному окрузі та форма виборчого бюлетеня для голосування в одномандатних округах затверджується ЦВК не пізніш як за 32 дні до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі затверджується відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за 25 днів до дня виборів. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності. Вони мають містити роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування. Закон регламентує порядок виготовлення та передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям, а також організацію і порядок голосування. Голосування проводиться в

день виборів з 8.00 до 20.00. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за 10 днів до дня його проведення, а у визначених законом випадках — напередодні дня виборів.

Важлива правильна організація проведення голосування. Обладнання приміщення для голосування та підтримання в ньому належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладається на дільничну виборчу комісію.

Виборець, який за станом здоров'я не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування.

Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Ця комісія на своєму засіданні складає протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці за формами, встановленими ЦВК.

Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог виборчого закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців.

Транспортування документів, передбачених виборчим законом, здійснюється головою дільничної виборчої комісії або його заступником та іншими двома членами цієї комісії, які мають бути представниками різних партій (блоків), у супроводі працівників органів внутрішніх справ. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією.

Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій Дільниці у відповідних виборчих округах та інші документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній окружній виборчій комісії на її засіданні. Засідання окружної виборчої комісії починається з моменту першого надходження протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчі дільниці та інших документів дільничної виборчої комісії і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосу-

вання в одномандатному окрузі. У цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій.

Відомості про підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу. Відомості про підсумки голосування в одномандатному окрузі цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

Окружна виборча комісія на підставі протоколу про підсумки голосування виборців в одномандатному виборчому окрузі приймає одне із рішень про результати виборів депутата в одномандатному окрузі: про визнання народного депутата України обраним, про повторне голосування в одномандатному окрузі, про подання до ЦВК щодо визнання виборів в одномандатному окрузі недійсними. Обраним народним депутатом України вважається кандидат у депутати, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, щодо інших кандидатів у депутати, які балотувалися в цьому окрузі. Якщо до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата у депутати, він вважається обраним, якщо кількість голосів виборців, поданих за нього, перевищує кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів у депутати в одномандатному окрузі. Рішення про результати виборів в одномандатному окрузі виборча комісія разом з передбаченими законом про вибори документами має невікладно бути надіслане до ЦВК.

У разі, якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців в одномандатному окрузі набрали два або більше кандидатів у депутати, окружна виборча комісія приймає рішення про призначення повторного голосування щодо цих кандидатів у депутати.

Встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному окрузі здійснює на своєму засіданні ЦВК на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі в межах відповідних виборчих округів не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня виборів, про що складається протокол, до якого заносяться відомості, передбачені законом про вибори народних депутатів.

ЦВК може визнати вибори народного депутата в одномандатному окрузі недійсними за поданням відповідної окружної виборчої комісії на підставах, визначених законом про вибори. Рішення про внесення подання до ЦВК про визнання виборів депутата в одномандатному окрузі недійсними приймається на засіданні окружної виборчої комісії двома третинами членів комісії від її складу. ЦВК може визнати вибори депутата в одномандатному окрузі недійсними за власною ініціативою за наявності передбачених законом підстав або на підставі рішення суду.

Важливим етапом виборчого процесу є офіційне оприлюднення результатів виборів. Це — повноваження ЦВК, яка не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів у багатомандатному та одномандатних округах офіційно оприлюднює результати виборів народних депутатів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр». Список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, імені, по батькові і року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, виборчого округу, суб'єкта висування. Офіційне оприлюднення ЦВК результатів виборів є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом.

Особа, обрана депутатом, для її реєстрації народним депутатом України зобов'язана подати до ЦВК не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про її звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради. При отриманні цих документів

ЦВК приймає рішення про реєстрацію обраного депутата. Особі, зареєстрованій депутатом, ЦВК не пізніш як на сьомий день з дня її реєстрації видає тимчасове посвідчення народного депутата України встановленого зразка. Рішення ЦВК про реєстрацію депутата та тимчасове посвідчення народного депутата України є підставою для складення ним присяги народного депутата України. Після складення ним присяги ЦВК не пізніш як на сьомий день видає йому посвідчення народного депутата України встановленого зразка.

Закон визначає порядок заміщення депутатів, обраних у багатомандатному окрузі, які вибули.

Підготовка і проведення повторних виборів має свої особливості. Повторні вибори депутата в одномандатному окрузі проводяться у разі, якщо вибори депутата в цьому окрузі визнані недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата за визначених виборчим законом підстав. На повторних виборах депутата в одномандатному окрузі не можуть балотуватися особи, з вини яких за рішенням суду вибори депутата або повторне голосування в одномандатному окрузі були визнані недійсними, а також щодо яких було скасовано рішення про реєстрацію їх як кандидатів у депутати з підстав порушення вимог закону про вибори народних депутатів.

Існують особливості підготовки і проведення проміжних виборів. Вони проводяться у разі, якщо народний депутат України, обраний у цьому окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження були достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України. Рішення про призначення проміжних виборів депутата в одномандатному окрузі приймається ЦВК.

Проведення позачергових виборів депутатів також мають деякі особливості. При цьому використовуються одномандатні округи, утворені для проведення останніх виборів народних депутатів України.

За порушення законодавства України про вибори депутатів особа може притягуватися до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в установленому законом порядку. Підстави для притягнення до відповідальності передбачені у Законі «Про вибори народних депутатів України». ЦВК після

офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів передає виборчу та іншу документацію до відповідної центральної державної архівної установи, а окружні виборчі комісії передають таку документацію до відповідних місцевих державних архівних установ. Державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації по виборах депутатів у порядку, встановленому законодавством України.

Вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів здійснюються за мажоритарною системою. Спроба деяких політичних сил ввести змішану систему виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів не вдалася, оскільки парламент не подолав вето Президента України з цього питання.

Чинне виборче законодавство України відповідає демократичним засадам світового конституціоналізму, міжнародним виборчим стандартам.

<< | >>
Источник: Ю.М. Тодик, В.С. Журавський. Конституційне право України. 2002

Еще по теме § 3. Правова регламентація порядку організації та проведення виборів народних депутатів України:

 1. § 1. Правовий статус народного депутата України
 2. 13.3.4. Правове регулювання проведення страйків
 3. § 2. Правовий статус Кабінету Міністрів України
 4. § 6. Конституційно-правовий статус прокуратури України
 5. § 4. Регламентация правового статуса и порядка деятельности партий
 6. Статья 211. Издание нормативно-правовых или распорядительных актов, изменяющих доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку
 7. 10.2. Правовая защита интересов личности, общества, государства от угроз воздействия недоброкачественной информации, от нарушения порядка распространения информации
 8. § 2. Принципи організації і діяльності державних органів
 9. § 2.4. Значення рішень Верховного Суду України та керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України
 10. § 4.4. Трудова правосуб'єктність підприємства, установи, організації
 11. § 15.2. Правові питання організації виробничого навчання
 12. 12.5. Організація охорони праці на підприємстві, в установі, організації
 13. § 4.3. Трудова правосуб'єктність власника підприємства, установи, організації або
 14. ПОРЯДКИ ВНУТРИ ПОРЯДКОВ