<<
>>

3. Правовідносини з капітального будівництва

Предметом регулювання будівельного права є господарські відносини з капітального будівництва (це легальне визначення, закріплене в ст. З Цивільного кодексу України); умовно ми їх будемо іменувати будівельні правовідносини.

Цим поняттям визначається одна сфера господарських правовідносин, а саме: відносини щодо безпосереднього здійснення капітального будівництва та керівництва цим процесом. Від інших господарських правовідносин названі відносини відмежовуються за критерієм матеріального змісту.

Будівельні правовідносини встановлюються їх суб'єктами як правова форма виробництва та реалізації за плату будівельної продукції.

Господарські правовідносини з капітального будівництва є комплексними, що зумовлено складністю (комплексністю) господарської діяльності в галузі капітального будівництва. Комплексність будівельних правовідносин полягає в тому, що вони включають:

• підрядні відносини щодо здійснення та виробництва вишукувальних і проектних робіт;

• відносини щодо будівельних підрядів;

• відносини щодо будівельних поставок;

• відносини щодо надання послуг, пов'язаних з капітальним будівництвом;

• відносини щодо організації проектних, будівельних та пов'язаних з ними робіт.

Комплексність правовідносин з капітального будівництва передбачає наявність у них основної діяльності, що регулюється правом. Це підрядна проектна та будівельна діяльність (проектні та будівельні підряди). Матеріальний зміст цих правовідносин полягає у виконанні та здачі організацією-підрядчиком замовленої роботи, а також прийняття й оплата її замовником.

Як підрядна діяльність ці правовідносини визначаються законом — главами 28 і 29 Цивільного кодексу України.

Правовідносини з капітального будівництва економічно являють собою особливий вид майнових товарно-грошових відносин. Їхнім предметом є специфічний товар — проектна та будівельна продукція, що виробляється й реалізується замовникові

(на платній основі). Це якісно визначений майновий обмін.

Проектний підрядчик виробляє визначені (замовлені) замовником проектно-вишукувальні роботи кінцевим результатом яких є проектна продукція. Замовник приймає і оплачує цей товар.

Будівельний підрядчик виробляє визначені (замовлені) замовником будівельні роботи, кінцевим результатом яких є закінчений будівництвом, тобто готовий до експлуатації, об'єкт.

Господарські правовідносини з капітального будівництва — це комплексні господарсько-майнові правовідносини, змістом яких є виробництво та здача організацією-підрядчиком визначених (замовлених) замовником проектно-вишукувальних та/або будівельних і пов'язаних з ними робіт, приймання та сплата їх замовником, введення в дію закінченого будівництвом об'єкта.

Суб'єкти правовідносин з капітального будівництва — це суб єкти господарської діяльності — учасники будівництва, які володіють сукупністю господарських прав і обов'язків (тобто господарською компетенцією). До них належать:

• господарські організації, в тому числі ті з них, предметом діяльності яких є виконання проектно-вишукувальних, будівельних та пов'язаних з ними робіт; ними можуть бути як підприємства, так і складні утворення — господарські об'єднання, холдингові компанії;

• підрозділи господарських організацій, що спеціалізуються на капітальному будівництві (управління, департаменти капітального будівництва);

вони виступають як суб'єкти внутрішньогосподарських відносин;

• підприємці-громадяни (індивідуальні підприємці, які здійснюють господарську діяльність з капітального будівництва, маючи статус офіційно зареєстрованого підприємця та відповідні ліцензії на виконання тих видів діяльності в сфері будівництва, які потребують спеціального дозволу — ліцензії);

• держава, яка діє в особі:

а) вищих органів державної виконавчої влади (як замовник щодо особливо важливих і великих за вартістю об'єктів, що мають загальнодержавне значення, виступає Кабінет Міністрів України;

6) галузевих та інших органів державного управління (господарських міністерств, відомств, деп^ жавних господарських об'єднань і державних холдингових компаній);

в) місцевих державних адміністрацій;

• територіальні громади в особі відповідних рад народних депутатів, їх виконкомів.

Як суб'єкти правовідносин з капітального будівництва вищеназвані особи можуть виконувати різні функції та залежно від цього отримувати відповідне найменування.

Інвестор — це суб'єкт інвестиційної діяльності в сфері капітального будівництва, який приймає рішення про вкладення коштів (інвестицій) в об'єкти інвестування, що належать до основних фондів. ,

Замовник — це суб'єкт інвестиційної діяльності в галузі капітального будівництва, що замовляє у підрядчика виконання проектно-вишукувальних, будівельних та пов'язаних з ними робіт.

У ролі замовника може виступати сам інвестор або уповноважена ним особа, в т. ч. консалтінгова/інжині-рингова організація, що спеціалізується на будівництві.

Підрядчик — організація чи індивідуальний підприємець, що на договірних засадах за плату підряджається виконувати на замовлення замовника проектно-вишукувальні, будівельні та пов'язані з ними роботи. Залежно від обсягу повноважень і структури договірних зв'язків розрізняють генпідрядчиків (організації, що підряджаються забезпечити виконання усього обсягу робіт з капітального будівництва та відповідають за це перед замовником, хоча власними силами можуть виконувати лише частину робіт, а на решту мають підряджати субпідрядчиків; останні відповідають за виконання доручених їм робіт не перед замовником генерального підряду, а перед генпідрядчиком.

Підрядчики (генпідрядчики та субпідрядчики) забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці проектно-вишукувальних, будівельних і пов'язаних з ними робіт (підрядів).

Правовідносини в сфері капітального будівництва неоднорідні. Залежно від стадій інвестиційного процесу а будівництві (проектування та власне

будівництво) та суб'єктів вони поділяються на певні види.

Інвестиційний процес у галузі капітального будівництва складається з двох основних стадій:

1 — вишукувальні та проектні роботи;

2 — будівництво та введення об'єктів в експлуатацію.

На першій стадії може бути два види правовідносин:

а) між замовником проекту та генпідрядчиком

(підрядчиком), що зобов'язується забезпечити виконання (виконати) увесь обсяг замовлених проектно-вишукувальних робіт;

б) між генпідрячиком і субпідрядчиками щодо виконання за плату окремих видів і комплексів робіт на підставі договору субпідряду, предметом якого виступають спеціальні види вишукувальних (наприклад, геологорозвідувальні) робіт або технологічні частини проекту, Замовником у даному випадку виступає генеральний проектувальник, а субпідрядчиком — субпідрядна вишукувальна чи проектна організація.

Обидва види правовідносин на стадії проектування регулюються одним видом господарського договору — договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт.

Аналогічну структуру правовідносин маємо й на Другій стадії капітального будівництва. Тут також складаються два види правовідносин:

а) між замовником об'єкта та підрядною будівельною організацією; предметом цих правовідносин є будівельна продукція (підряд на капітальне будівництво). Суб'єктами цих правовідносин є замовник і генеральний підрядчик, що зобов'язується забезпечити виконання всього комплексу замовлених будівельних робіт. Відносини щодо генпідрядуь на капітальне будівництво регулюються спеціаль-а ним видом договору — договору генпідряду на капітальне будівництво;

б) між генпідрядчиком і субпідрядчиками на виконання окремих комплексів робіт — будівельних ^пщрядів, предметом яких є технологічно самостійні комплекси та види робіт. Суб'єктами цих нравовідносин є генпідрядчик і субпідрядчики. Правовідносини з субпідрядних робіт на капітальне

будівництво регулюються особливим видом договору — договором субпідряду на виконання окремих видів і комплексів будівельних робіт.

<< | >>
Источник: О.М. Вінник . Інвестиційне право. 2000

Еще по теме 3. Правовідносини з капітального будівництва:

 1. Тема 6. УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА БУДІВНИЦТВО (КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО). ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА БУДІВНИЦТВО ТА ВИМОГ СПЕЦІАЛЬНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 2. 2. Юридичні підстави укладання договору підряду на будівництво (капітальне будівництво)
 3. 1. Порядок укладання договору підряду на будівництво (капітальне будівництво)
 4. 2. Способи капітального будівництва
 5. Тема 1. ПОНЯТТЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
 6. 3. Фінансування капітального будівництва
 7. 1. Поняття і види капітального будівництва
 8. Тема 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
 9. РОЗДІЛ II. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
 10. 6. Відповідальність за порушення умов договору підряду на капітальне будівництво та інших вимог спеціального будівельного законодавства
 11. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
 12. 2. Суб'єкти правовідносин
 13. Тема 3. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин