<<
>>

4. Поняття та система інвестиційного права

Інвестиційне право є підгалуззю господарського права, що регулює господарські відносини в сфері інвестування.

Формування в Україні інвестиційного права як підгалузі господарського права почалося з прийняттям Верховною Радою України Закону «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р.1, а пізніше — Закону «Про іноземні інвестиції» від 13 березня 1992 р.2, дію якого було зупинено Декретом Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування» від 20 травня 1993 р.3;

певну роль відіграв Закон України «Про державну програму заохочення інвестицій в Україні»4, який втратив чинність разом з названим Декретом з прийняттям Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р.5. 8 жовтня 1992 р. Верховною Радою України приймається Закон України «Про основи містобудування»6, а 14 жовтня 1994 р. — Закон «Про

Див.: Відомості Верховної Ради України.— 1991.— № 47.— Ст. 646.

Див.: Відомості Вреховної Ради України.— 1992.— № 26.— Ст. 357.

Див.: Відомості Верховної Ради України.— 1993.—

Див.: Відомості Верховної Ради України.— 1994.— № 6.— Ст. 2о.

Див.: Відомості Верховної Ради України.— 1996.— № 19.

Див.: Там сама- 1992.- № 52.- Ст. 683.

відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за порушення у сфері містобудування»1 • Відповідно до зазначених законодавчих актів приймаються підзаконні нормативні акти, в тому числі постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення» від 5 серпня 1992 р. № 449, «Про затвердження інвестиційних програм і проектів та проведення державної експертизи інвестицій» від 15 серпня 1992 р. № 4732, «Про порядок видачі учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві» від 8 жовтня 1992 р. № 5693 та багато інших.

Інвестиційне право має свій предмет — інвестиційні відносини, тобто суспільні економічні відносини, що складаються між суб'єктами інвестування щодо вкладення та реалізації інвестицій.

Для інвестиційного права як підгалузі господарського права притаманні ті самі методи правового регулювання, що і для господарського права:

метод автономних рішень (що передбачає можливість прийняття суб єктами інвестиційної діяльності самостійно, але в межах закону юридичне значущих рішень і обов'язок усіх інших суб єктів не перешкоджати прийняттю та виконанню цих рішень); метод владних приписів (що передбачає право прийняття юридичне значущих рішень органом господарського керівництва, власником майна, юрисдикційним органом і обов'язок суб'єктів господарювання виконувати ці рішення); метод координації або узгодження (що передбачає необхідність прийняття юридичне значущих рішень за згодою сторін, шляхом компромісу, як це має місце при укладенні інвестиційних договорів); метод рекомендацій (передбачає

Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1994.— №46.-Ст.4П.

2 Див.: ЗПУ України.- 1992.- № 9.- С. 213; Ст. 223.

Діє в редакції постанов Кабінету Міністрів України від 05.08.1994 р. № 531 // Урядовий кур'єр.- 1994.- 18 серпня.-С. 12 та від 06.04.1998 р. № 451 «Про перелік окремих видів проетних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, нагляд інжинірингових та ІНШИХ послуг, які потребують їідповіідної етестащ) виконавця».

рекомендацію з боку держави в особі компетентних органів певного порядку дій в сфері інвестиційної діяльності, що адресуються суб'єктам цієї діяльності як бажаний для суспільства варіант їхньої поведінки без обов'язку виконання рекомендацій). Отже, має місце поєднання приватно-правових (автономних рішень, координації, рекомендацій) та публічно-правових (владних приписів) методів правового регулювання. Перші забезпечують захист приватних інтересів інвесторів (право на самостійність здійснення інвестиційної діяльності, вільне — але в межах закону — використання інвестицій та вільний вибір контрагентів, розпорядження результатами інвестування на власний розсуд тощо), а другі — захист суспільних інтересів в процесі здійснення такої діяльності (законодавче закріплена необхідність дотримання технічних, радіаційних, екологічних, санітарно-гігієнічних, містобудівних, архітектурних та інших вимог під час реалізації інвестицій).

Джерелом інвестиційного права є інвестиційне законодавство, основою якого є названі та інші закони, а також численні підзаконні нормативні акти.

Таким чином, згідно з канонами юридичної науки інвестиційне право як нова підгалузь господарського права відповідає усім умовам визнання його у цій якості:

• наявність самостійного предмету правового регулювання — відокремленої групи господарських відносин, що іменуються інвестиційними;

• усвідомлення суспільством і державою необхідності та значущості інвестиційних відносин у системі господарських відносин і прийняття законодавчого рішення про правове регулювання цих відносин;

• наявність методів правового регулювання, аналогічних методам регулювання господарських відносин взагалі.

Таким чином, інвестиційне право — це підгалузь господарського права, що регулює інвестиційні господарські відносини за участю інвесторів та інших учасників інвестиційної діяльності із застосуванням методів правового регулювання, притаманних господарському праву, та базується на інвестиційному законодавстві як підгалузі господарського законодавства.

<< | >>
Источник: О.М. Вінник . Інвестиційне право. 2000

Еще по теме 4. Поняття та система інвестиційного права:

 1. 5. Поняття та система спецкурсу «Інвестиційне право»
 2. 1. Поняття та система інвестиційного законодавства
 3. Тема 1. Поняття та предмет інвестиційного права
 4. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 5. § 1. Поняття виборчої системи і виборчого права
 6. 1. Поняття та види інвестиційних договорів
 7. 1. Поняття та правова природа інвестиційних проектів будівництва
 8. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 9. 3. Поняття, зміст і види інвестиційних правовідносин
 10. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 11. 2. Поняття та види інвестиційно-правових норм
 12. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА
 13. 1. Правова система: поняття і різновиди
 14. § 1. Поняття конституційного права як галузі права
 15. Тема 15 Правова система і система права. Система законодавства та систематизація нормативно-правових актів
 16. 1.1. Поняття трудового права