<<
>>

4. Об'єкти приватизації державного майна

Об'єктами приватизації можуть бути лише певні категорії державного майна, а саме:

• майно державних підприємств, а також їх структурних підрозділів, що є єдиними (цілісними) майновими комплексами, якщо у разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва з основної спеціалізації підприємства, з структури якого вони виділяються;

• об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти;

• акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств та інших об'єднань;

• будівлі (споруди, приміщення), щодо яких немає прямої заборони відповідно Фонду державного майна України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим (за бажанням покупців будівлі, споруди, приміщення приватизуються разом з об'єктами приватизації).

Залежно від вартісних, кількісних і якісних характеристик об'єкти приватизації поділяються на окремі групи. Так, відповідно до розділу 3.1 Державної програми приватизації на 1998 р., що була затверджена Законом України від «Про Державну програму приватизації» 19 лютого 1998 р., об'єкти приватизації поділялися на такі групи:

група А — об'єкти, вартість основних фондів яких не перевищує 1 млн грн. (крім об'єктів групи Г, науково-дослідних інститутів, науково-дослідних та проектних організацій, автотранспортних підприємств, що мають мобілізаційні резерви), у тому числі структурні одиниці та підприємства, що входять до складу об'єднань старого типу (виробничих, науково-виробничих, трестів), правовий статус яких не був приведений у відповідність до законодавства, структурні підрозділи (одиниці) підприємств, що можуть бути виділені у самостійні підприємства, а також окреме індивідуально визначене майно (будівлі, споруди та нежилі приміщення) незалежно від їхньої вартості;

група Б — об'єкти, вартість основних фондів яких становить від 1 млн до 170 млн грн., а частка вартості основних фондів яких, що припадає на одного працюючого, не перевищує номінальної вартості приватизаційного майнового сертифіката більш як у 12 разів (крім об'єктів групи Г);

група В — об'єкти, вартість основних фондів яких становить від 1 млн до 170 млн грн., а частка вартості основних фондів, що припадає на одного працюючого, перевищує номінальну вартість приватизаційного майнового сертифіката більш як у 12 разів (крім об'єктів групи Г);

група Г— об'єкти, вартість основних фондів яких перевищує 170 млн грн., а також незалежно від вартості основних фондів:

• підприємства-монополісти на загальноукраїнському ринку відповідних товарів, визнані такими у встановленому порядку;

• об'єкти військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно із відповідною програмою;

• об'єкти, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвестицій за міжнародними договорами України;

група Д — об'єкти незавершеного будівництва, в т. ч. законсервовані будови, а також майно ліквідованих підприємств і підприємств-банкрутів;

група Е — акції (частки, паї), що належать державі у майні суб'єктів підприємницької діяльності зі змішаною формою власності; цінні папери, паї, інше майно вартістю понад 1 млн грн., що не було враховане під час проведення оцінки вартості об'єкта приватизації та не ввійшло до його статутного фонду (крім об'єктів групи Ж);

група Ж— незалежно від вартості об'єкти освіти охорони здоров'я, культури, мистецтва та преси, фізичної культури та спорту, телебачення та радіомовлення, видавничої справи, а також майно санаторно-курортних закладів, профілакторіїв, будинків і таборів відпочинку.

Державна програма приватизації на 1999 р.

передбачає дещо іншу класифікацію об'єктів приватизації на групи залежно від первісної вартості основних фондів, зазначеної у балансовому звіті за квартал, що передував прийняттю державним органом приватизації рішення про приватизацію об'єкта, а саме:

група А — об'єкти (структурні підрозділи підприємств, правовий статус яких не був приведений у відповідність до законодавства; підприємства, що входять до складу об'єднань, правовий статус яких раніше не був приведений у відповідність дозаконо-давства; структурні підрозділи (одиниці) інших підприємств, що можуть бути виділені у самостійні підприємства; об'єкти, які створюються на базі державного майна в результаті реструктиризації державних підприємств — незалежно від їхньої галузевої належності, вартість основних фондів яких не перевищує 1 млн грн. (крім об'єктів агропромислового комплексу), а також незалежно від вартості — готелі, об'єкти санаторно-курортних закладів та будинків відпочинку, що знаходяться на самостійних балансах, окреме індивідуально визначене майно — будівлі, споруди та нежилі приміщення;

(група Б при класифікації об'єктів приватизації Державною програмою приватизації на 1999 р. не передбачається у зв'язку із завершення 1 травня 1999р. використання приватизаційних майнових сертифікатів і компенсаційних сертифікатів);

група В — об'єкти, вартість основних фондів яких становить від 1 млн. гривень до 170 млн грн. (крім об'єктів групи Г);

група Г — об'єкти, вартість основних фондів яких перевищує 170 млн грн., а також підприємства (незалежно від вартості основних фондів), що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів України .та визнані такими У

встановленому порядку; об'єкти військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з переліками, які затверджуються органом, уповноваженим управляти державним майном; об'єкти, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвестицій за міжнародними договорами України;

група Д — об'єкти незавершеного будівництва, включаючи законсервовані об'єкти, майно ліквідованих підприємств, підприємств-банкрутів;

група Е — акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств (у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями); цінні папери, паї, інше майно, що не підлягало включенню до статутного фонду відповідно до чинного законодавства під час проведення оцінки вартості майна об'єкта приватизації та не ввійшло до його статутного фонду (крім об'єктів груп Ж та Д);

група Ж — незалежно від вартості та джерел фінансування об'єкти освіти, охорони здоров'я, мистецтва та преси, фізичної культури та спорту, телебачення та радіомовлення, видавничої справи, а також об'єкти санаторно-курортних закладів, профілакторії, будинки і табори відпочинку (за винятком об'єктів санаторно-курортних закладів і будинків відпочинку, які знаходяться на самостійних балансах).

Однак з метою захисту суспільних інтересів встановлено обмеження (заборона) щодо приватизації окремих категорій об'єктів. Так, за загальним правилом об'єкти, що мають загальнодержавне значення, не підлягають приватизації (до них, зокрема, відносяться майнові комплекси підприємств, основним видом діяльності яких є виробництво товарів (робіт, послуг), що мають загальнодержавне значення). Закон України «Про приватизацію державного майна» (ч. 2 ст. 5) визначає чотири категорії об'єктів, що мають загальнодержавне значення:

1) об'єкти, що забезпечують виконання державою своїх функцій, забезпечують обороноздатність Держави, її економічну незалежність, та об'єкти права власності Українського народу, майно, що становить матеріальну основу суверенітету України;

2) об'єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розвиток, збереження та підвищення культурного, наукового потенціалу, духовних цінностей;

3) об'єкти, контроль за діяльністю яких з боку

держави гарантує захист громадян внаслідок некон-трольованого виготовлення, використання чи реалізації небезпечної продукції, послуг або небезпечних виробництв;

4) об'єкти, що забезпечують життєдіяльність держави в цілому.

Вичерпний перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України у формі відповідного закону (див.:

Закон України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації).

Щодо об'єктів, які мають загальнодержавне значення, але водночас потребують технічного переозброєння, відновлення виробництва та поліпшення фінансово-економічного стану (наприклад, підприємства Збройних Сил України) або об'єктів, діяльність яких вимагає контролю з боку держави з метою захисту суспільних інтересів протягом певного періоду, передбачена особлива процедура:

можливість корпоратизації таких підприємств (тобто перетворення у відкриті акціонерні товариства) з наступним відчуженням фізичним та юридичним особам, що можуть бути покупцями у процесі приватизації, не всіх, а частини акцій. У власності держави зберігається або контрольний пакет акцій (51 відсоток акцій або 50 відсотків і одна акція), чи 25 відсотків плюс одна акція, що забезпечує контроль (вирішальний чи значний) з боку держави за діяльністю таких акціонерних товариств.

Лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України приватизуються майнові комплекси, що належать до об'єктів, віднесених Державною програмою приватизації до групи Г, в тому числі:

• підприємства-монополісти на ринку відповідних товарів України, визнані такими у встановленому порядку;

• підприємства військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з відповідною програмою;

• підприємства, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвестицій за міжнародними договорами України (при цьому перелік таких об'єктів затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України).

<< | >>
Источник: О.М. Вінник . Інвестиційне право. 2000

Еще по теме 4. Об'єкти приватизації державного майна:

 1. 5. Суб'єкти приватизації державного майна
 2. 6. Порядок приватизації державного майна
 3. 3. Пріоритети та принципи приватизації державного майна
 4. І. Поняття і мета приватизації державного майна
 5. Тема 3. ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
 6. 8. Договірні відносини приватизації державного майна
 7. 7. Способи приватизації державного майна
 8. 9. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію державного майна і умов договору купівлі-продажу державного майна
 9. 2. Законодавство про приватизацію державного майна
 10. 1. Поняття, суб'єкти та об'єкти лізингу
 11. 3. Об'єкти іноземного інвестування
 12. 3. Об'єкти правовідносин
 13. Глава 4 СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА
 14. Що означає термін "промислова власність"? Які її об'єкти?
 15. 2. Суб'єкти правовідносин
 16. 3. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності
 17. § 4.2. Працівники як суб'єкти трудового права
 18. 3.4. Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин
 19. Тема 48. Зобов’язання з безпідставного набуття або збереження майна
 20. 15.3. Суб'єкти міжнародного трудового права та особливості їх правового статусу