<<
>>

Тема 8. Юридичні особи

Юридичними особами визнаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражі або в третейському суді.

ЦК України в ст. 80 передбачає, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Можна виділити такі істотні ознаки юридичної особи:

організаційна єдність - юридична особа - не окремий громадянин, а колективне утворення, що має свою внутрішню структуру з функціональною диференціацією;

наявність відокремленого майна - майно колективних утворень, належить їм на праві власності. Правовою формою майнового відокремлення державного підприємства є право повного господарського відання належним їм майном;

виступ у цивільному обороті від свого імені; інші особи можуть діяти від імені юридичної особи тільки за її згодою, наприклад, за довіреністю. Для індивідуалізації юридичної особи вона повинна мати своє найменування, яке вказує на її організаційно-правову форму. Згідно із ст. 90 ЦК України найменування повинно містити інформацію про характер її діяльності;

здатність нести самостійну майнову відповідальність - полягає у тому, що організація обов’язково повинна нести самостійну майнову відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах закріпленого за нею майна;

здатність бути позивачем і відповідачем у судах. Це надає право захищати свої права та відповідати за взяті на себе зобов’язання;

реєстрація відповідно до вимог чинного законодавства. Юридична особа підлягає державної реєстрації, дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру і тільки з моменту реєстрації вона набуває статусу юридичної особи та може бути суб’єктом цивільних та інших відносин. Стаття 80 ЦК України встановлює, що юридичні особи утворюються в порядку, встановленому законодавством. Законодавством передбачається кілька способів виникнення юридичних осіб: розпорядчий, явочний, нормативно-явочний, дозвільний, договірний;

7) наділення цивільною правоздатністю і дієздатністю. Юридичні особи приватного права в Україні мають не спеціальну, а загальну пра воздатність (ст.91 ЦК), і можуть вчиняти будь-які правочини. Юридичні особи публічного права можуть вчиняти правочини , вчинення яких не суперечить їх правовому статусу.

Юридична особа здатна мати цивільні права та обов’язки такі самі, як і фізична особа, за винятком тих, які за своєю природою можуть належати лише людині (ст. 91 ЦК України). Правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення

запису до єдиного державного реєстру, обмежена вона може бути лише за рішенням суду. Дієздатність юридичної особи виникає з моменту набуття цивільних прав та обов’язків, які вона здійснює їх через свої органи, шо діють відповідно до закону та установчих документів. Органи юридичної особи створюються у порядку, встановленому законом та установчими документами (ст. 92 ЦК України).

Юридична особа має право створювати філії та представництва, якими є територіально відокремлені структурні підрозділи юридичної особи. Правовий статус філій та представництв визначено ст.

95 ЦК України.

Види юридичних осіб (ст. 81 ЦК України). Юридичних осіб поділяють на види залежно від мети їх створення (юридична особа створюється шляхом об’єднання осіб та майна). До них відносять господарські товариства. Товариством є організація, шо створюється шляхом об’єднання осіб (учасників). Товариство може бути створено однією особою.

Закон виділяє підприємницькі товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку. Підприємницькі товариства можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи.

^підприємницькі товариства - це товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками.

Залежно від особливостей створення юридичних осіб їх поділяють на юридичні особи приватного і публічного права.

Юридичні особи приватного права створюються на підставі установ-чих документів відповідно до ст. 87 ЦК України.

Юридичні особи публічного права створюються на підставі розпорядчого акта Президента України, органу державної влади, органу місцевого самоврядування. Відповідно до ст. 167 ЦК України держава може створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, навчальні заклади тощо). Держава може створювати і юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства), брати участь у їх діяльності на загальних підставах.

Слід зазначити, що Господарський кодекс України виділяє таки види юридичних осіб, як підприємства та об’єднання. У ст. 63 ГК України визначені такі види підприємств залежно від форм власності:

- приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи);

-підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство комунальної власності);

- комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

-державне підприємство, що діє на основі державної власності;

-підприємство, засноване на змішаній формі власності (об’єднання майна різних форм власності).

Між тим ні Конституція України, ні ЦК України не виокремлює такої форми власності, як «колективна».

Припинення юридичних осіб може бути у випадку передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам - правонаступникам (у формі злиття, приєднання, поділу, перетворення), або внаслідок ліквідації.

Ліквідація юридичної особи - повне припинення юридичної особи без виникнення правонаступництва. Стаття ПО ЦК України встановлює підстави ліквідації юридичних осіб. У ЦК України встановлено порядок ліквідації платоспроможної юридичної особи (ст. 111 ) та порядок задоволення вимог кредиторів (ст. 112).

<< | >>
Источник: Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України. 2006

Еще по теме Тема 8. Юридичні особи:

 1. Тема 8. Юридичні особи
 2. Тема: Юридичні особи
 3. Тема 46. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання, що виникають із створення загрози життю, здоров’ю та майну
 4. Тема 44. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання, що виникають із створення загрози життю, здоров’ю або майну
 5. Тема 16 Правові (юридичні) норми
 6. Тема 7.ФІЗИЧНІ особи як суб’єкти цивільного права
 7. Тема 7.ФІЗИЧНІ особи як суб’єкти цивільного права
 8. Тема 45. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення
 9. Тема: Фізичні особи як суб’єкти цивільного права. Підприємницька діяльність фізичних осіб.
 10. Як відвернути загрозу, створену життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи?
 11. Який зміст зобов'язань, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи?
 12. Тема 13. Поняття особистих немайнових відносин, та особистих немайнових прав фізичної особи