<<
>>

Тема 48. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю

Загальні засади відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної особи. Слід зазначити, що цей вид деліктних зобов’язань має специфічні риси, тому потребує окремого розгляду.

Протиправність діяння у цьому виді деліктних зобов’язань полягає у тому, що будь-яке діяння, яким заподіюється шкода життю та здоров’ю фізичної особи, як правило, завжди визнається протиправним. Життя та здоров’я фізичної особи визнаються вищою соціальною цінністю, а пра-вовідносини, які опосередковують відповідні блага, мають абсолютний характер. Однак в окремих випадках, прямо передбачених у законі, шкода, що заподіюється здоров’ю та життю, є правомірною (необхідна оборона, наприклад). При цьому протиправним вважається також заподіяння шкоди життю та здоров’ю внаслідок неналежного виконання умов договору, наприклад, коли каліцтво чи інше ушкодження здоров’я або смерть завдані внаслідок неналежного виконання договору перевезення (ст. 1196 ЦК України).

Що стосується шкоди, то слід відмітити, що цим протиправним діянням фізичній особі заподіюється каліцтво чи інше ушкодження здоров’я або смерть.

Поняття «смерть» законодавством не визначено, під ним слід розуміти стан організму фізичної особи, який посвідчується відповідним висновком компетентного медичного органу. Поняттям каліцтво охоплюються дві основні категорії: травма та професійне ушкодження здоров’я. Травма - це, як правило, одноразовий зовнішній вплив на

організм, внаслідок чого йому заподіюється фізичне ушкодження. Професійне захворювання характеризується як таке ушкодження здоров’я, що передбачене чинним законодавством та стало наслідком не одноразового, а систематичного та тривалого впливу на організм людини шкідливих факторів, що є характерним для даного виду професії. Інше ушкодження здоров’я охоплює будь-яке не пов’язане з каліцтвом пошкодження здоров’я, що настало внаслідок так званого загального захворювання.

Особливістю шкоди, завданої життю та здоров’ю фізичної особи, є те, що вона не може бути відшкодована в натурі та оцінена в грошовому еквіваленті. Тому об’єктом відшкодування буде не зазначена шкода, а лише майнові втрати, яких зазнала фізична особа внаслідок заподіяння цієї шкоди (ст. 1195 ЦК України). До таких витрат законодавець відносить заробіток (дохід), втрачений внаслідок втрати чи зниження професійної або загальної працездатності, а також додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо. У разі каліцтва або іншого ушкодження здоров’я фізичної особи, яка в момент заподіяння шкоди не працювала, розмір відшкодування визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

Договором або законом може бути збільшений обсяг і розмір відшкодування шкоди, завданої потерпілому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.

Причинний зв’язок у цих деліктних зобов’язаннях має складний характер: слід доводити наявність причинного зв’язку не лише між протиправним діянням та каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я або смертю, а й причинний зв’язок між цими ушкодженнями здоров’я і втратою життя та зазначеними майновими витратами.

Вина заподіювача шкоди у цьому деліктному зобов’язанні презу-мується аж поки він не доведе свою невинність.

Цей делікт поділяють на два підвиди залежно від благ, яким заподіюється шкода:

відшкодування шкоди, завданої здоров’ю фізичної особи внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я;

відшкодування шкоди, завданої внаслідок смерті потерпілого.

У разі заподіяння шкоди здоров’ю фізичної особи внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я відшкодовується заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зниження професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані

необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікуван-1 ня, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо.

Шкода, І завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної І особи підчас виконання нею договірних зобов’язань (договір перевезен- І ня тощо), підлягає відшкодуванню на підставах, встановлених ст. 1166 І та1 187 ЦК України.

У ст. 1197 ЦК України встановлені правила визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоро- І в’я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором.

У разі каліцтва або іншого ушкодження здоров’я малолітньої особи фізична або юридична особа, яка завдала цієї шкоди, зобов’язана відшко-1 дувати витрати на її лікування, протезування, постійний догляд, посилене І харчування тощо. Після досягнення потерпілим чотирнадцяти років (уч-І нем - вісімнадцяти років) юридична або фізична особа, яка завдала шкоди, зобов’язана відшкодувати потерпілому також шкоду, пов’язану із втра-1 тою або зниженням його працездатності, виходячи з розміру встановленої! законом мінімальної заробітної плати (ст. 1199 ЦК України).

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок смерті потерпілого, має свою специфіку. Насамперед, закон визначає коло осіб, які мають пра-| во на відшкодування.

У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають непрацездатні особи, які були на його утриманні або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина потер-пілого, народжена після його смерті.

Шкода відшкодовується: 1) дитині - до досягнення нею вісімнадцяти років (учню, студенту - до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ним двадцяти трьох років); 2) чоловікові, дружині, батькам (усинов-лювачам), які досягли пенсійного віку, встановленого законом, - довічно; 3) інвалідам - на строк їх інвалідності; 4) одному з батьків (усиновлювачів)І або другому з подружжя чи іншому членові сім’ї незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і здійснюють догляд за: дітьми, братами,] сестрами, внуками померлого, - до досягнення ними чотирнадцяти років; 5) іншим непрацездатним особам, які були наутриманні потерпілого, - протягом п’яти років після його смерті (ст. 1200 ЦК України).

Розмір відшкодування, обчислений для кожної з осіб, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника, не підлягає подальшому перерахункові, крім таких випадків: народження дитини, зачатої за життя і народженої після смерті годувальника; призначення (припинення) виплати відшкодування особам, що здійснюють дог-

ляд за дітьми, братами, сестрами, внуками померлого. Розмір відшкоду-вання може бути збільшений законом.

Особа, яка завдала шкоди смертю потерпілого, зобов’язана відшкодувати особі, яка зробила необхідні витрати на поховання та на спорудження надгробного пам’ятника, ці витрати. Допомога на поховання, одержана фізичною особою, яка зробила ці витрати, до суми відшкодування шкоди не зараховується (ст. 1201 ЦК України).

<< | >>
Источник: Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України. 2006

Еще по теме Тема 48. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю:

 1. Тема 46. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю
 2. Тема 47. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
 3. Тема 49. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
 4. Які особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг?
 5. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири
 6. Тема 44. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання, що виникають із створення загрози життю, здоров’ю або майну
 7. Тема 45. Загальні положення про відшкодування шкоди
 8. Зразок позовної заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання та досудового слідства, прокуратури і суду
 9. Тема 47. Загальні положення відшкодування шкоди
 10. Тема 46. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання, що виникають із створення загрози життю, здоров’ю та майну
 11. § 13.5. Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування
 12. Які особливості відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними діями правоохоронних органів і суду?
 13. Тема 50. Зобов’язання з безпідставного придбання або збереження майна
 14. Який зміст зобов'язань, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи?
 15. Тема 48. Зобов’язання з безпідставного набуття або збереження майна