<<
>>

Тема 9. Держава як суб’єкт цивільного права. Територіальні громади та Автономна Республіка Крим як суб’єкти цивільного права

Держава є суб’єктом публічного права, бере участь у цивільно-правових відносинах безпосередньо через відповідні державні органи чи уповноважених осіб. Правоздатність держави має цільовий характер. Держава є носієм публічної влади, здійснює функції в інтересах усього суспільства. Держава має цільову правоздатність, що є наслідком виконання нею функції носія публічної влади.

Територіальна громада є також суб’єктом цивільно-правових відно-син. Територіальні громади здійснюють цивільні права та обов’язки через органи місцевого самоврядування, компетенція яких встановлена законом (ст.172ЦК України).

Держава і територіальні громади є активними учасниками речових правовідносин. Держава може бути власником майна. Право державної власності здійснюється відповідними державними органами. Названі суб’єкти можуть бути учасниками зобов’язальних відносин, наприклад, у договорах поставки для державних потреб, підряду, позики та ін.

ЦК України (ст. 167) встановлює, шо держава діє у цивільних правовідносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин.

Територіальні громади є новим суб’єктом правових відносин. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. Територіальні громади мають спеціальну правоздатність, що визначена для неї законом.

Автономна Республіка Крим є специфічним суб’єктом цивільних правовідносин. Згідно з правовим статусом АРК визнають як автономне утворення.

Держава та територіальні громади беруть участь в цивільних правовідносинах безпосередньо, через свої органи, або опосередковано -через створені ними юридичні особи.

Опосередкована форма участі держави і територіальних громад забезпечується можливістю створювати юридичні особи. Держава згідно з ч. 2 ст. 167 ЦК України може створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках і порядку, встановлених Конституцією України та законом. Держава наділена правом створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства), брати участь в їх діяльності на загальних підставах (ч. З ст. 167 ЦК України). Територіальні громади також можуть створювати юридичні особи приватного права та брати участь в їх діяльності (ч. З ст. 169 ЦК України). Держава, створюючи юридичні особи, наділяє їх певним майном та здійснює контроль за їх діяльністю, причому майно передається у власність створеної юридичної особи, а держава має виключне право на корпоративне управління діяль-ністю цієї особи.

Держава і територіальні громади можуть брати участь в особистих немайнових правовідносинах, можуть наділятися тільки тими особистими немайновими правами, які не суперечать їх правовій природі. Наприклад, держава і територіальні громади можуть мати право на ділову репутацію, найменування, інформацію. Держава має також особливе право на державну таємницю.

Держава і територіальна громада є учасниками речових правовідносин. Стаття 326 ЦК України передбачає, що держава може бути власником майна, у тому числі грошових коштів. Від імені та в інтересах держави України право власності здійснюють відповідні органи державної влади. До об’єктів права державної власності належать: земля, майно, шо забезпечує діяльність Верховної Ради України та утворюва-них нею органів, майно збройних сил, органів державної безпеки,

внутрішніх та прикордонних військ, єдина енергетична система, система транспорту загального користування, зв’язку та інформації, кошти державного бюджету, резервні та страхові фонди, майно вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, майно державних підприємств, об’єкти соціально-культурної сфери або інше майно, шо становить матеріальну основу суверенітету України і забезпечує її економічний та соціальний розвиток, а також інше майно, передане у власність України іншими державами, юридичними особами і громадянами, тощо. Державними органами, що здійснюють право державної власності, є, зокрема, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Фонд державного майна України, Державне казначейство України та інші відповідні органи. У сфері речових правовідносин держава наділена такими виключними повноваженнями - набуття у власність скарбу, що є пам’яткою історії та культури (ч. 4 ст. 343 ЦК України), викупленої пам’ятки історії та культури (ч. 4 ст. 352 ЦК України), реквізованого майна (ч. З ст. 354 ЦК України), конфіскованого майна (ч. 1 ст. 354 ЦК України). Держава виступає як суб’єкт спільної власності за участю інших учасників правовідносин.

Територіальні громади відповідно до ст. 327 ЦК України наділені правом комунальної власності, яке реалізують відповідні органи місце-вого самоврядування.

Держава і територіальні громади є учасниками і зобов’язальних відносин, зокрема, у договорах поставки, підряду, позики, банківського вкладу, купівлі-продажу державного та комунального майна, оренди тощо.

Цивільно-правова відповідальність держави і територіальної громади настає як за невиконання цивільне-правових зобов’язань, так і за деліктні зобов’язання (наприклад, за шкоду, завдану державними органами).

Законодавство вперше у ЦК України 2003 року у ст. 176 передбачило принцип розмежування відповідальності за цивільне-правовими зобов’язаннями.

Держава може набувати окремі права інтелектуальної власності, може бути спадкоємцем за заповітом.

Держава бере участь у зовнішньоекономічних відносинах: це міжнародні концесійні договори, інвестиційна діяльність, договори зовнішньої позики тощо.

<< | >>
Источник: Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України. 2006

Еще по теме Тема 9. Держава як суб’єкт цивільного права. Територіальні громади та Автономна Республіка Крим як суб’єкти цивільного права:

 1. Тема 9. Держава як суб’єкт цивільного права. Територіальні громади та Автономна Республіка Крим як суб’єкти цивільного права
 2. Тема 7.ФІЗИЧНІ особи як суб’єкти цивільного права
 3. Тема 7.ФІЗИЧНІ особи як суб’єкти цивільного права
 4. Тема: Фізичні особи як суб’єкти цивільного права. Підприємницька діяльність фізичних осіб.
 5. Які правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у відносинах, що регулюються цивільним законодавством?
 6. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 7. Тема 6. Об’єкти цивільних прав
 8. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 9. Що таке цінні папери як об'єкт цивільного права?
 10. Тема 6. Об’єкти цивільних прав
 11. Тема: Об’єкти цивільних прав