>>

ПЕРЕДМОВА

Цивільне право - одна з основних фундаментальних дисциплін, які вивчаються у вищих навчальних закладах юридичного профілю.

Прийняття Верховною Радою України 16 січня 2003 р. Цивільного кодексу України, який набув чинності з 1 січня 2004 р.

зумовлює необ-хідність завчасно підготувати майбутніх юристів таким чином, щоб вони одержали знання положень нового Цивільного кодексу України, вміння застосовувати їх на практиці. Норми Цивільного кодексу України застосовуються до широкого кола правових відносин, що становлять предмет цивільного права.

Навчальний посібник будується на структурі цивільного законодавства, враховує досягнення науки цивільного права, певні навчаль-! но-методичні вимоги, які відображають специфіку предмета вивчення.

За умови оновлення цивільного законодавства і відповідних змін, практики його застосування метою викладання цивільного права повинно бути не лише вивчення основних законоположень і численних нормативних актів, але й опанування основних положень цивільно-! правової науки, які вироблені нею і перевірені багаторічною практи-1 кою, науковий аналіз чинного законодавства і практики його застосу-' вання.

Цивільний кодекс побудовано за узвичаєною в багатьох країнах світу так званою пандектною системою, відповідно до якої норми, які' регулюють загальні питання усіх цивільних правовідносин, представлені (з урахуванням його нової, збільшеної внутрішньої структури, яка, також відповідає світовим стандартам) окремою книгою під назвою «Загальна частина». Далі, у повній відповідності з об’єктивно існуючою', взаємозалежністю відносин, що регулюються цивільним законодавст-, вом, норми, які вирішують специфічні питання цих відносин, представ-1 лені у книгах «Особисті немайнові права фізичних осіб», «Речове право», «Право інтелектуальної власності», «Зобов’язальне право», «Спадкове право».

Навчальний посібник відповідає методичним вимогам, згідно з якими вивчення предмета повинно починатися з загальних понять та категорій, з подальшим переходом до спеціальних питань окремих цивільно-правових інститутів. Курс цивільного права поділений на дві частини.

Частина 1 цивільного права включає 6 розділів - положення прсі суб’єктів, об’єкти цивільного права, угоди, представництво і довіреність,!

позовну давність, особисті немайнові права фізичної особи, право власності та інші речові права, право інтелектуальної власності.

Частина 2 включає 4 розділи - загальні положення про зобов’язання загальні положення про договір, окремі види зобов’язань, позадоговірні зобов’язання, спадкове право.

Серед договірних зобов’язань важливе місце відведено вивченнюта-ких, які опосередковують різні сторони господарчої діяльності суб’єктів підприємницької діяльності: постачання, збут, контрактація, будівництво, оренда, транспортна та страхова діяльність, кредитування та ін„ а також юбов’язань, скерованих на задоволення потреб громадян (їх торговельне, житлове, побутове обслуговування).

«Недоговірні зобов’язання» передбачають вивчення умов (підстав) виникнення позадоговірних зобов’язань, їх зміст та роль у забезпеченні охорони прав людини і відносин власності в суспільстві.

Спадкове право вивчає особливості спадкування з різних підстав, правові наслідки та оформлення, спадковий договір.

Таким чином, навчальний посібник з курсу цивільного права визначає коло питань, які підлягають обов’язковому вивченню, встановлює обсяг вимог, яким повинні відповідати знання студента при складанні заліку та іспиту з даної дисципліни, надає основні поняття найбільш важливих інститутів.

У межах тем матеріал може вивчатися в найбільш доцільній послідовності з урахуванням методичних прийомів, які використовуються.

Навчальний посібник складається з двох частин: перша - теоретична частина, у якій розглядаються основні поняття окремих інститутів цивільного права, у другій частині - практичне завдання. У навчальному посібнику подаються нормативний матеріал, рекомендована навчальна і теоретична література та контрольні питання, а також теми курсових робіт.

| >>
Источник: Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України. 2006

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. ПЕРЕДМОВА
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ
 5. Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України, 2006
 6. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 7. Частина І ПРОГРАМА КУРСУ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
 8. Розділ І. Загальні положення цивільного права
 9. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
 10. Тема 2. Цивільне законодавство України
 11. Тема 3. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин
 12. Тема 4. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків
 13. Тема 5. Захист цивільних прав та інтересів
 14. Тема 6. Об’єкти цивільних прав
 15. Тема 7.ФІЗИЧНІ особи як суб’єкти цивільного права
 16. Тема 8. Юридичні особи
 17. Тема 9. Держава як суб’єкт цивільного права. Територіальні громади та Автономна Республіка Крим як суб’єкти цивільного права
 18. Тема 10. Правочини: поняття, види. Умови чинності правочину
 19. Тема 11. Представництво і довіреність