<<
>>

Обов'язки і права замовника.

Він повинен у строки, якщо договором це покладено на нього, надати підряднику проектно-кошторисну та іншу документацію, передати йому майданчик для будівництва, забезпечити своєчасне відкриття і безперервність фінансування будівництва та оплату виконаних будівельно-монтажних робіт.

Договором може бути покладено на замовника і обов'язок своєчасно забезпечити "життєдіяльність" об'єкта — приєднання прокладених нових мереж водо-, газо- і паропроводів, каналізації, заліз-ничних колій, кабельних ліній та інших комунікацій до діючих мереж та ліній.

У разі необхідності консервації будівництва з незалежних від сторін обставин замовник зобов'язаний оплатити підряднику виконані до консервації роботи та відшкодувати йому пов'язані з консервацією витрати.

Замовник має право вносити зміни до проектних документів як до початку робіт, які належить виконати, так і в процесі їх виконання, за умови що спричинена цим додаткова робота за вартістю не перевищує 10 % зазначеної в кошторисі вартості будівництва і не змінює характеру ро-боти, передбаченого в договорі будівельного підряду.

Внесення змін, які потребують додаткових робіт, у розмірі, що перевищують 10 %, допускається тільки за згодою підрядника. Підрядник має право у цьому разі відмовитися від договору та зажадати відшкодувати відповідні збитки.

Замовник має право з метою здійснення контролю та нагляду за будівництвом і прийняття від свого імені відповідних рішень у відносинах з підрядником укласти договір про надання такого виду послуг зі спеціалізованою організацією або спеціалістом. У цьому разі в договорі будівельного підряду визначаються функції та повноваження такого спеціаліста.

За невиконання або неналежне виконання покладених на замовника за договором обов'язків він сплачує підряд-никові передбачену договором або законом неустойку та відшкодовує у повному обсязі збитки, якщо не доведе, що порушення договору мали місце не з його вини.

<< | >>
Источник: М.І. ПАНЧЕНКО. Цивільне право України Навчальний посібник. 2005

Еще по теме Обов'язки і права замовника.:

 1. Обов'язки і права підрядника.
 2. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
 3. § 2. Основні права, свободи та обов'язки національних меншин
 4. Які права і обов'язки сторін за договором комерційної концесії?
 5. Які обов'язки сторін за договором підряду?
 6. 7. Загальносоціальні обов'язки людини
 7. § 13. Конституційні обов'язки людини і громадянина
 8. § 11.3. Основні трудові обов'язки сторін трудового договору
 9. Які обов'язки сторін за договором страхування?
 10. Як виконується цивільний обов'язок?
 11. Тема 4. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків
 12. Що є підставою виникнення цивільних прав і юридичних обов'язків?