>>

ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ

Пропонована праця становить посібник з нормативного курсу теорії держави і права, що викладається нині в усіх юридичних закладах України і становить методологічний фундамент фахової під-готовки юристів.

Від попередніх вітчизняних підручників і посібників з цієї дисципліни він принципово відрізняється насамперед тим, що весь навчальний матеріал вперше викладено з позицій основних прав людини і правової держави.

Посібник виходить з головного завдання курсу — фундаментальної, методологічної дисципліни у системі спеціальної юридичної освіти в сучасних умовах: сприяти підготовці в Україні юристів високої кваліфікації, здатних брати активну участь у забезпеченні, охороні й захисті прав людини і громадянина, у розбудові Української демократичної соціальної правової держави в процесі становлення в ній ринкової економіки і громадянського суспільства.

Це завдання може бути виконано значною мірою шляхом засвоєння студентами-юристами найбільш загальних і провідних закономірностей виникнення, структури, функціонування й розвитку права і держави — закономірностей, що, як відомо, якраз і складають предмет зазначеної науки. Урахування цих закономірностей і використання кращих гуманістичних і демократичних державно-правових здобутків людської цивілізації — неодмінна передумова побудови в Україні саме такої держави, яка могла б посісти гідне місце в європейській, а зрештою — й у світовій співдружності держав, і формування саме такої національної правової системи, яка б знаходилась на рівні широковизнаних міжнародних стандартів щодо прав людини і прав нації (народу).

Зазначеною вихідною настановою зумовлені такі особливості посібника:

Оновленість концептуальних підходів. Йдеться про використання новітніх наукових ідей щодо колишніх і сучасних державно-правових явищ; про переосмислення й відмову від тих теоретичних положень, концепцій, які протягом десятиріч були поширені у вітчизняній юриспруденції, проте спростовані світовою та колишньою радянською державно-правовою практикою; про спробу дати нову інтерпретацію деяких складних, неоднозначних процесів у цій сфері.

Домінування проблем прав людини. Саме вони набули значення концептуального центру, ядра всього курсу, зумовили істотні зміни в його структурі, введення низки нових та перегляд деяких традиційних ідей і понять. Зокрема, вперше у підручниках з цієї дисципліни, виданих в Україні, висвітлюються поняття загальносоціального права, прав людини, прав нації (народу), прав людства; концепція й ознаки правової держави; соціальна сутність та функції сучасних демократичних держав правової орієнтації, що існують у суспільствах із ринковою соціально орієнтованою економікою.

Нетрадиційна структура курсу. Вона зумовлена, передусім, попередньою обставиною й відображається не тільки у змісті, але й послідовності викладення тем. На відміну від існуючих вітчизняних підручників з теорії держави і права, у пропонованій праці спочатку висвітлюються правові й державно-юридичні ідеали, в яких втілено найкращі надбання правового розвитку людства (частина І), а вже далі охарактеризовуються основні «параметри» насамперед тих держав і правових систем, котрі якраз на такі ідеали зорієнтовані і слугують важелями, засобами їх досягнення (частини II і III). (Береться до уваги, що інші, здебільшого попередні типи держав і правових систем докладно розглядаються — на прикладі їх конкретних «представників» — у курсі, що викладається в юридичних вищих навчальних закладах «паралельно» із теорією держави та права — в історії держави і права).

Поряд із цими новелами, в яких втілено авторське переосмислення вузівського навчального курсу загальнотеоретичного правознавства, не можна не зауважити також, що у посібнику збережено (хоч і в дещо трансформованому вигляді) певні методичні засади викладання цього предмета, які були започатковані у 50-х роках на юридичному факультеті Львівського державного університету чле-ном-кореспондентом Академії наук Української РСР професором П. О. Недбайлом, виправдали себе у практиці навчання й розвинуті його учнями. Враховано також поради доцента Г. Г. Шмельової.

Осмислювались і маловідомі попереднім та нинішнім поколіннями студентів україномовні посібники з відповідного курсу, що видавались як в Україні1, так і за її межами2. Уважно вивчались і найновіші наукові та навчальні праці із загальної теорії права та держави, опубліковані в Росії, де нині відбуваються перехідні процеси, аналогічні тим, що мають місце в Україні.

'Див., напр.: Бабун Р. Загальна наука про право та державу.-К., 1927; Назаренко С. В. Теорія держави і права.- К., 1958; Недбайло П. О. Основи теорії держави і права.- К., 1959.

2Див., напр.: Дністрянський С. Наука про право і державу. Т. 1.- Прага, 1923: Старосольський В. Політичне право: Курс лекцій.- Подебради, 1933-1934; Бич Л. Загальна наука права (Курс лекцій).- Подебради. 1934: Окіншевич Л. Вступ до науки про право і державу. Мюнхен, 1987.

| >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ:

  1. ПЕРЕДМОВА
  2. В.Ф. Годованець. Конституційне право України. Конспект лекцій. 2-ге видання , 2001
  3. ПЕРЕДМОВА
  4. ПЕРЕДМОВА
  5. ПЕРЕДМОВА
  6. Тема: Авторське та суміжні права
  7. 4. Систематизація законодавства
  8. Тема: Договір поставки
  9. Що таке суміжні права?
  10. Який зміст суб'єктивного авторського права?