<<
>>

1. Основні права нації (народу)

Основні права нації (народу) — це певні можливості кожної нації (іншої етнічної спільноти, народу), які необхідні для її нормального існування і розвитку в конкретно-історичних умовах, об'єктивно зумовлені досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх націй (народів).

Розуміння прав нації передусім залежить від того, який зміст надати поняттю нації.

Зважаючи на це, слід зауважити, що в суспільствознавстві (зокрема, у таких науках як етнологія, етнополітологія, етнопсихологія, етнографія, історія) існує щонайменше три інтерпретації зазначеного поняття, а саме як спільноти: а) етнічної, б) територіальної, в) політичної (державно-громадянської).

У сучасний період, у зв'язку з процесами, які відбуваються в багатьох країнах (демократизація, «етнізація», інтернаціоналізація та ін.), набула вельми важливого значення проблема співвідношення прав людини і прав нації (народу). Нині нерідко висувається і обговорюється питання: якій (чиїй) групі прав слід надати перевагу, забезпечити першочергове задоволення?

Видається, що таким чином поставлене запитання є дещо некоректним, «механічним».

Як уже відзначалось, одним із неодмінних складників загальносоціальних прав людини є можливість зберігати, виявляти, реалізовувати й розвивати свою національну самобутність. Тому забезпечення даного права кожному члену певної національної спільності є водночас і забезпеченням відповідних етнічних прав всієї цієї групи людей. І навпаки: забезпечення прав нації в цілому дозволяє, ясна річ, кожному її представникові реалізовувати свої етнічні права.

Викладена інтерпретація співвідношення зазначених різновидів загальносоціальних прав відображає, звісно, їх діалектичний взаємозв'язок і усуває підставу для їх протиставлення, конкуренції (але водночас і не викликає їх ототожнення).

Показово, що у Загальній декларації прав людини не оминаються такі поняття, як «воля народу» (п. З ст. 21), «соціальний порядок» (ст. 27), тоді як присвячені правам людини Міжнародні пакти про економічні, соціальні і культурні права та про громадянські й політичні права прямо включають положення про «права народів» (ст. 1). Є й такі міжнародно-правові акти, в яких права людини й права народів (націй) розглядаються в єдності, інтегровано (наприклад, Декларація ООН про право на розвиток).

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 1. Основні права нації (народу):

 1. Тема 2 Права нації (народу) і права людини
 2. 5. Основні права людства
 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 4. Глава 3 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 5. 6. Основні права дитини
 6. 2. Основні принципи об'єктивного юридичного права
 7. Тема 1 Основні права людини як загальносоціальне явище
 8. § 2. Основні права, свободи та обов'язки національних меншин
 9. 3. Міжнародно-правові засоби, спрямовані на здійснення і захист прав нації
 10. Статья 324. Право собственности Украинского народа
 11. § 3. Суверенитет народа
 12. Общество, народ и культура
 13. Что нужно народу?
 14. ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УКРАИНСКОГО НАРОДА
 15. Проблема народа и революции в «Современнике»
 16. 2. Основні загальні ознаки правової держави
 17. Космология древних народов 5000 - 3000 гг. до н.э.
 18. § 1. Основні форми безпосередньої демократії