<< Предыдушая Следующая >>

Розрахунки за інкасовими дорученнями.


У разі розрахунків за інкасовими дорученнями (на інкасо) банк (банк-емітент) за дорученням клієнта здійснює за рахунок клієнта дії щодо одержання від платника платежу та (або) акцепту платежу. Випадки застосування та порядок здійснення розрахунків на інкасо встановлюються законом, банківськими правилами та звичаями ділового обігу.
При виконанні інкасового доручення документи подаються платникові у тій формі, в якій вони одержані, за винятком банківських відміток і виписів, необхідних для оформлення інкасового доручення. Документи, що підлягають оплаті при їх поданні, виконуючий банк повинен подати до платежу негайно з отриманням інкасового доручення.
Коли документи підлягають оплаті в інший строк, вико-нуючий банк зобов'язаний для одержання акцепту платни-
ка подати документи для акцепту негайно з отриманням інкасового доручення, а вимогу платежу має здійснити не пізніше ніж у день настання строку платежу, вказаного в документі.
Одержані (інкасовані) суми виконуючий банк негайно передає у розпорядження банку-емітента, який повинен зарахувати ці суми на рахунок клієнта.
При цьому виконуючий банк має право відрахувати з інкасованих сум належні йому плату та відшкодування витрат або видатків.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Розрахунки за інкасовими дорученнями.

 1. Розрахунки платіжними дорученнями.
  Цю форму безготівкових розрахунків застосовують для здійснення попередньої плати за отримання поставлених товарів, наданих послуг та ін. При розрахунках платіжними дорученнями банк зобов'язується за дорученням платника за рахунок коштів, що зберігаються на його рахунку, переказати певну суму на рахунок зазначеної платником особи в цьому чи в іншо- му банку у строк, передбачений законом або
 2. Розрахунки за акредитивом.
  Акредитивну форму широко застосовують в умовах ринкової економіки як у межах України, так і в міжнародних розрахунках. Сутність її полягає в тому, що іногородній банк покупця (імпортера) доручає іногородньому банку постачальника (експортера) провести оплату рахунків постачальника на умовах, зазначе-них в акредитивній замові. Залежно від ступеня відповідальності банків розрізняють відкличні та
 3. Тема 36. Договір доручення
  Договір доручення. Поняття та зміст договору доручення. Строк дії договору доручення. Особисте виконання договору доручення. Припинення договору доручення. Наслідки припинення договору доручення. Обов’язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи-І повіреного. Співвідношення договору доручення та комерційного
 4. Розрахунки чеками.
  Ця форма безготівкових розрахунків є однією з найпоширеніших у світовій практиці. Чеком визнається документ, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку провести платіж зазначеної у ньому суми чекоутримувачеві. Платником за чеком може бути зазначений тільки банк, де чекодавець має кошти, якими він має право розпоряджатися шляхом виставлення чеків. Відкликання чека до закінчення
 5. Зразок договору доручення
  ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ №__ М.Дніпропетровськ 1 жовтня 2004 р. ТОВ "ННН", надалі — "Довіритель", в особі директора Сидоренка Г.Г., що діє на підставі Статуту товариства, і приватне підприємство "ЛЛЛ", надалі — "Повірений", в особі директора Іванова 1.1., що діє на підставі Статуту підприємства, та керуючись положеннями ст. 1000—1010 Цивільного кодексу України уклали договір про нижченаведене: 1.
 6. Тема 37. Договір доручення
  За договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя (ст. 1000 ЦК України). Отже предметом договору доручення є виконання однією особою від імені іншої юридичних дії. Найчастіше такі юридичні дії пов’язані з
 7. Які особливості договору доручення?
  За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок іншої особи (довірителя) певні юридичні дії. Отже, сторонами цього договору виступають повірений і довіритель. Повірений — особа, яка зобов'язується виконати юридичні дії, а довіритель — особа, яка доручає повіреному виконати ці дії. Повіреним і довірителем можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.
 8. Тема 43. Вчинення дій в майнових інтересах Іншої людини без її доручення
  Поняття ведення чужих справ без доручення. Право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Умови виникнення зобов’язання у чужому
 9. Тема 45. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення
  У житті мають місце випадки, коли деякі особи діють в інтересах інших осіб без будь-яких повноважень від останніх. Це найчастіше здійснюється виходячи з моральних підстав і має на меті зменшення І майнової шкоди (наприклад, турбота про тварин у випадку смерті воло- І дільця, захист чужого майна в умовах стихійного лиха тощо). Зобов’язання, про які йде мова у цій темі, були відомі ще римському ]
 10. Що означає вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення?
  Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без їі доручення — це недоговірне зобов'язання, тобто випадок, коли одна особа за певних обставин діє в майнових інтересах іншої особи без їі доручення. Цими обставинами, наприклад, може стати небезпека настання невигідних майнових наслідків, а тому особа має право без доручення вчиняти дії, спрямовані на їх попередження, усунення або зменшення. Такі
 11. Тема 38.Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин
  Поняття банківських операцій та їх види. Позика. Кредит. Бан-ківський вклад. Поняття договору позики. Істотні умови договору позики. Права та обов’язки сторін (позикодавця і позичальникові) за договором позики. Оспорювання договору позики. Забезпечення виконання зобов’язання позичальником. Новація боргу і позикове зобов’язання. Кредитний договір. Правове регулювання кредитних відносин. Види та
 12. У чому полягає правове регулювання розрахункових відносин?
  Цивільний кодекс України передбачає обов'язкове зберігання всіма юридичними особами будь-якої форми власності коштів на рахунках у кредитних установах. Це зумовлює необхідність здійснення платежів за зобов'язаннями суб'єктів підприємницької діяльності, громадськими організаціями і бюджетними установами саме через установи банків. Розрахунки з участю фізичних осіб, не пов'язані зі здійсненням ними
 13. Тема: Представництво. Довіреність
  1. ЗАТ «Тракт», зареєстроване в Тернополі, мало філію в м.Труска-вець. 24 листопада 2004 р. було прийнято рішення засновників ЗАТ про придбання в м. Тернополі будівлі площею 1500 кв.м. У рішенні право підписати відповідну угоду було надане керівнику Тернопільської філії. З грудня 2004 р. Угода була укладена та зареєстрована. 15 грудня 2004 р. За повідомленням податкової інспекції прокуратура
 14. Недоговірні зобов’язання
  У попередніх розділах нами були розглянуті зобов’язання, підставою виникнення яких є договори або адміністративні та інші акти (наприклад, ордеру житлових правовідносинах). Поряд з цим зобов’язання можуть виникати з односторонніх дій як юридичного, так і фактичного характеру. Слід зазначити, що особливість таких односторонніх дій полягає в тому, що при їх здійсненні однією особою права, а іноді
 15. Зразок договору комісії щодо закупівлі сільськогосподарської продукції
  ДОГОВІР КОМІСІЇ №__ м. Дніпропетровськ 20 травня 2004 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЛЛ", надалі — "Комісіонер", в особі директора Варлагіна П.П., що діє на підставі Статуту товариства, та відкрите акціонерне товариство "ННН", надалі — "Комітент", в особі директора Варави П.П., що діє на підставі Статуту товариства, керуючись положеннями ст. 1011—1028 Цивільного кодексу України,
Правовая электронная библиотека © 2014-2015
info@lawbooks.news
Рейтинг@Mail.ru